а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

Редовен професор

Презиме и име

e-mail

локал

научен
степен

Кировска Иванка

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

148

д-р

Грчев Мирослав

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

112

д-р

Коробар Влатко

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

112

д-р

Мангароски Косто

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

158

д-р

Хаџи-Пуља Митко

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

138

д-р

Бакалчев Минас

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

145

д-р

Арсовски Владимир

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

143

д-р

Аврамовска Елизабета

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

117

м-р

Сиљаноска Јасмина

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

113

д-р

Христова-Поповска Анета

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

125

д-р

 

Вонреден професор

Презиме и име

e-mail

локал

научен
степен

Милованчев Наташа

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

133

м-р

Пајвански Виктор

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

134

д-р

 

Доцент

Презиме и име

e-mail

локал

научен
степен

Марина Огнен

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

130

д-р

Касапова Елизабета

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

121

д-р

Тромбева Гавриловска Ана

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

109

д-р

Зиновски Михајло

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

150

д-р

Каранаков Бојан

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

137

д-р

Пенчиќ Дивна

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

142

д-р

Мано-Велевска Марија

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

153

д-р

Радевски Александар

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

123

д-р

Велевски Слободан

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

141

д-р

Ивановски Јован

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

114

д-р

 

Асистент

Презиме и име

e-mail

локал

научен
степен

Димков Ѓорѓи

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

129

м-р

Николовски Добре

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

137

м-р

Тасиќ Саша

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

145

м-р

Ивановска Ана

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

121

м-р

Папастеревски Димитар

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

130

м-р

Јасна Стефановска

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

142

м-р

Филип Ценовски

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

111

м-р

Батакоја Мери

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

156

м-р


Помлад асистент

Презиме и име

e-mail

локал

наученстепен

Мицковски Горан

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

123

д.и.а.

Петровски Александар

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

126

м-р


Податоците се заклучно со 2
1.10.2013 год.

 
 
интро
деканат
институти
документи
вработени
афмапа
огласи
известувања
соопштенија
самоевалуација

 

 afznakk

  

WorldClientAntares

     webadmin

   inkow obuka

         iknow


            engzname

Personalna evidencija
Bilteni
Izvestuvanja za vraboteni
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk