а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

 

Важно соопштение за студентите од прва и втора година

Поради надградба на системот Iknow одредени опции се овозможени, и ве молиме во најкус можен рок да ги проследите.

Секој студент во својот профил треба да го избрише предметот каде не се појавува професорот и  повторно да го венсе предметот, со што веднаш ќе се појави листа со предметот и професорот.

Важно соопштение за студентите од трета година

Секој студент во својот профил треба да го избрише предметот каде не се појавува професорот и да повторно да го венсе предметот, со што веднаш ќе се појави листа со предметот и професорот.

Во случај студентот да бира помеѓу два професора за одреден предмет:

Направени се групи на студенти (студио V-1 станбени згради, V-2 јавни згради) и со изборот на групата автоматски го бирате и професорот.

Рокот за упис на семестарот ви е продолжен до 10.10.2014г.

 

 

 

DO STUDENTITE I NASTAVNICITE

NA ARHITEKTONSKIOT FAKULTET

S O O P [ T E N I E

Sve~enoto vra~uvawe na indeksite na novozapi{anite studenti vo prva godina }e se odr`i vo ponedelnik, 15.09.2014 vo 12.00 ~asot, vo amfiteatarot na fakultetot.

       Redovnata nastava za prvata i ostanatite studiski godini }e otpo~ne vo ponedelnik, 15.09.2014 godina, spored objaveniot raspored.

       Vi posakuvame uspe{na u~ebna godina.

                                                                                                                                                                                                              Od Dekanatot

 

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ДЕКА ВО ВТОРНИК, 27 МАЈ 2014 г., ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ФАКУЛТЕТОТ СО ПОЧЕТК ВО 13 ЧАСОТ ЌЕ СЕ ПРЕЗЕНТИРА АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА ПРОМОЦИЈА НА АКТИВНИТЕ ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И СЛОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ВО РМ

 

 

Одлука за утврдување на листа на информации од јавен карактер pdf-logo

СООПШТЕНИЕ ЗА АПСОЛОВЕНТИТЕ

Се известуваат сите апсоловенти од Архитектонскот факултет дека во периодот од 03 - 07 март 2014 год. Ќе се врши фотографирање за апсоловентско табло за 2014 година.Фотографирањето ке се врши во Фото Мите студио, ул.Партизански Одреди бр.21(спроти грчка амбасада).

Изборот дали со капа или без е по сопствен избор и не се наплаќа дополнително.
Во врска со дизајнот на таблото и начинот на сликање, студентите сами си одлучуваат.

Понуда од фото Мите за фотографирање и табло

 

Уплатници за летен семестар 2013/2014 година

 

 1. 1.Сите студенти : Потврда за уплатени 300,00 денари
 2. 2.Студенти кои повторно запишуваат предмети: Потврда за уплатени средства за повторно запишување на предмети, за секој предмет по 1.000,00 денари
 3. 3.Студенти во државна квота запишани без потпишан договор:
 4. 4.Студенти запишани во државна квота со потпишан договор:            
 5. 5.Студенти запишани со партиципација, самофинансирање, школарина или кофинансира: Потврда за уплатени _____ден. (сумата зависи од потпишаниот договор)
 6. 6.Студенти кои со задоцнување запишуваат семестар:
 7. 7.Студентите кои запишуваат IV и VI семестар задолжително уплатуваат и за Практика 1 (IV семестар) и Практика 2 (VI семестар): Студенти во државна квота 400,00 ден

Студентите од прва година не вршат уплата

Цел на дознака: покривање на материјални трошоци

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723013 -41 -2

 

важи за студенти по стара наставна програма

Цел на дознака: повторно запишување на предмет/и

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

        студенти кои изгубиле статус на редовен студент 1.700,00 ден.(семестрална сума)

 

 

Цел на дознака:

- запишување семестар по втор пат или

- запишување на семестар на студент со изгубен статус на редовен студент

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

                                  Потврда за уплатени ____ден (сумата зависи од потпишаниот договор)

 

Цел на дознака: запишување на семестар со надоместок

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

 
 

Цел на дознака: запишување на семестар со партиципација/

школарина/ кофинасирање

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

         Потврда за уплатени 1000 односно 3.000 ден. (Внимателно да се прочита делот од       соопштението кој се однесува на запишување семестар со задоцнување)                                      

 

Цел на дознака: задоцнето запишување на семестар

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

                                                                     Студенти со кофинансирање 800,00 ден

 

Цел на дознака: Уплата за Практика 1 или Практика 2 (во зависност кој семестар е студентот)

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

СООПШТЕНИЕ

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2013/2014 ГОДИНА

 ДОКУМЕНТИ:

 1. Индекс - пополнет според приложените примероци за летен семестар
 2. Образец за заверување семестар, пополнет со предмети внесени во индексот од ислушаниот зимски семестар во 2013/2014 година
 3. Потврда (печат во индексот) од Библиотеката на Факултетотдека се раздолжени.
 4. Образец за запишување семестар
 5. Потврда за уплатени 300 денари, цел на дознака: материјални трошоци во образовниот процес. (забелешка: студентите од прва година не треба да ги уплатуваат овие средства)

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА треба да имаат печат во индексот, од Студентската поликлиника за извршен систематски преглед.

СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ СПОРЕД ЕКТС, за предметите кои повторно ги запишуваат при упис на семестарот, доплатуваат за кредити според потпишаниот договор.

СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОВТОРНО ЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ ПО СТАРАТА СТУДИСКА ПРОГРАМА, при запишување на семестарот, плаќаат и по 1.000 денари за секој предмет одделно.

СТУДЕНТИТЕ, СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ, кои се запишани преку Ректоратот на Универзитетот, поднесуваат потврда од Ректорат за право на упис.

РОКОВИ:

од 27 јануари до 31 јануари 2014 година, сите студенти кои ќе го исполнат условот за запишување на летниот семестар во учебната 2013/2014 година.

 

Доколку студентот, од оправдани причини, не е во можност да го запише семестарот должен е во рок од 7 дена по објавениот рок за запишување на семестарот, тоа да го најави со писмено барање за одложување на запишувањето на семестарот. Барањето, поткрепено со образложение, се поднесува преку архивата на факултетот. По барањето во рок од 7 дена, одлучува Комисијата за наставно научни и студентски прашања. Ако Комисијата го прифати барањето за одложено запишување на семестарот, студентот покрај редовната школарина уплаќа и дополнителни 1.000 денари.

Доколку студентот не постапи согласно претходниот став или Комисијата го одбие барањето за одложено запишување, покрај редовната школарина за запишување на семестарот, студентот е должен да уплати и 3.000 денари најдоцна до 15 февруари.

После овие рокови не се дозволува запишување на семестарот.

На студентите кои нема да го запишат летниот семестар не им е дозволена посета на наставата.

НАСТАВАТА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ ОТПОЧНЕ НА 03 ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Секретар,                                                               Продекан за настава,

Лилјана Христова-Јаневска, дипл.правник      Доц. д-р Александар Радевски

-------------------------------------------------------------------------------------------

Од страна на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје учебната 2013/2014 доделени 240 стипендии на овие стипенди традиционално се доделуваат секоја година, ќе бидат десетте (10) прворангирани студенти секој факултет. Стипендијата опфаќа покривање на трошоците на едногодишното студирање.

------------------------------------------------------------------------------------------

Рокови за студиите по стара наставна програма-->>>>>

 OBJAVA

 


 

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ, ДЕКА СВЕЧЕНОТО ВРАЧУВАЊЕ НА ИНДЕКСИТЕ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 16.09.2013 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК), ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ФАКУЛТЕТОТ, СО ПОЧЕТОК ВО 10.00 ЧАСОТ.

                                                                            ОД ДЕКАНАТОТ

 


Соопштение за студентите од 9 семестар

Пријавувањето за Архитектонската работилница можете да го направите во студентската служба на факултетот на 2 и 3 септември 2013година.

 


 

ЈАВЕН ПОВИК

За организирање на натпревар за започнување на бизнис

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР ДЕКА КРАЈНИОТ РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ТЕМИТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИТЕ ТРУДОВИ Е 22.02.2013 (ПЕТОК).

 

 
 
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk