а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
ArhitektonskoStudio5-2 PDF Print E-mail
Article Index
ArhitektonskoStudio5-2
Материјали
All Pages

 

Вид на предмет: задолжителен

Студиска година: III (трета)

Семестар: V (петти)

Услов:СТУДИО IV

Цел:
Стекнување на знаења за специфичните аспекти, проектантски методи и алатки и нивна примена при проектирање на објекти од областа на образованието и администрацијата

Организација на наставата:
Наставата е организирана во два блока и осум термини во студиската недела

Оценување:
Редовна посета на наставата и завршување на задачите според зададениот план на работа. За позитивна оценка на проектот, студентот треба да освои мин.60 бода.

Задолжителна литература:
  1. Building Type Basics for Elementary and Secondary Schools, Bradford Perkins, John Wiley & Sons Inc., NY, 2001
  2. Building Type Basics for College and University Facilities, David J.  Neuman, John Wiley & Sons Inc.,NY, 2003
  3. Buildings for Education, Culture and Science, EdWard D. Mills Ed.,  C.B.E, F.R.I.B.A, F.S.I.A., Newnes-Butterwoths, London-Boston, 1979
  4. Research Laboratories, Daniel Watch, John Wiley & Sons Inc., NY, 2003
  5. Building Type Basics for Office Buildings, A. Eugen Kohn, Paul Katz (Kohn Pedersen Fox), John Wiley & Sons Inc., NY, 2002

Дополнителна литература:

  1. Designing the Sustainable School, Alan Ford, Images Publishing, 2007
  2. The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools, Prakash Nair & Randall Fielding, 2005 3.
  3. Office Buildings – a Design Manual, Reiner Hascher, Simone Jeska, Birgit Klauck, Birkhauser, Basel-Berlin-Boston, 2002

 


Предметен наставник:
проф. д-р Анета Христова Поповска

Соработници:
Доц.д-р Михајло Зиноски
П.асс.м-р Мери Батакоја 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk