а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
UrbanistickoStudio 8/4 PDF Print E-mail

 

Предмет: УРБАНИСТИЧКО СТУДИО 7/4

Вид на предмет: изборен

Код: 4.1.7

Студиска година: 4. (четврта)

Семестар: 7.

Број на ЕКТС кредити:  9 

Контакт часови:  112

Вид на предмет:  задолжителен со право на избор

предуслови: архитектонско студио 5 и 6

Литература: 
          Culen,G 1990, Gradski pejzaz, G.Knjiga
             Toskovic,D. 1995, Uvod u prostorno i urbanistciko planiranje, 
                       G.Knjiga
             C.Moughtin, Urban Design-Street and Square, Architecture Press, 1992
             C.Moughtin, Urban Design-Methods and Technique, Architecture Press, 1999.
            
важечката законска и подзаконска регулатива од областа на просторното и  
             урбаистичко планирање

Оценување: 
         
активно и редовно присиуство на наставата 10 бода, и по 30
         бода за презентација на секоја фаза од урбанистичкото решение
         (3х30 бода)

Предметен наставник: проф.д-р Владимир Арсовски, проф.д-р Мирослав Грчев, проф.д-р Влатко Коробар, доц.д-р Дивна Пенчиќ, проф.д-р Виктор Пајвански

Асистент:

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk