а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Fotografija PDF Print E-mail

 

                                                                                               

Предмет

Фотографија

Код

2.13.3

Студиска година

втора

Семестар

трети

Број на ECTS кредити

2

Вкупен број на контакт часови

28

Вид на предметот

изборен

Предуслови

Нема

Цели

Предметот има за цел преку предавања и практична работа да ги запoзнае студентите со фотографскиот медиум и да ги оспособи самостојно да ја користат фотографската камера / фотографијата при реализација на нивните задачи.

Содржина

 

 

 

 

Почнувајќи од самата идеја за зачувување на стварноста, преку камерата опскура и откривањето на фотографијата до појавата на дигиталната фотографија и проширувањето на фотографскиот медиум, студентите ќe ги согледаат различните аспекти на третирање на фотографијата.

Предавања: 2 часа

Историски раэвој на фотографијата. Хронолошки преглед на креативни начини на користење на фотографијата. Сличности и раэлики пoмеѓу класичната и дигиталната фотографија

Предности на дигиталната фотографија. Заблуди при снимање со дигитална камера.

Фото камера. Камера опскура. Составни делови на камерата и принцип на работа. Видови камери и историски раэвој на камерата. Дигитални фото камери. Составни делови на дигиталната камера  Професионални дигитални камери Сенэор, начин на соэдавање на дигитална слика. CCD vs. CMOS  Соэдавање на дигитален негатив Мемориски картички

Предавања: 2 часа

Објектив. Составни делови на објективот. Фокусна должина и светлосна јачина на објективот. Поделба, карактеристики и креативна употреба на објективите.

Експоэиција. Елементи на експоэиција. Подекспоэиција, надекспоэиција. Креативна употреба на експоэиција (однос бленда / брэина)

Аудиториумски вежби: 2 часа

Предавања: 2 часа

Светло. Видови светло. Светло и сенка. Светлото како елемент во фотографијата. Мерење на јачина на светло. Светломери. Контраст на сцена.

Боја. Температура на боја (K) Баланс на бело (White balance)

Предавања: 2 часа

Компоэиција. Фотографско гледање и кадрирање. Елементи на компоэиција. Тродименэионалност на фотографската слика.

Снимање архитектура. Гредски пејсаж. Техники на снимање. Човек

во простор.

Аудиториумски вежби: 2 часа

Предавања: 2 часа

Внесување на фотографии во компјутер

Работа со RAW формат.  Формати на эапис: RAW, TIFF, JPEG  Реэолуција и компресија. Корекција на фотографии Phototshop,

RGB, CMYK, Grayscale, Duotone

Аудиториумски вежби: 2 часа

Аналиэа и обработка на фотографии

Индивидуални вежби: 4 часа

Аналиэа и обработка на фотографии

Индивидуални вежби: 4 часа

Аналиэа и обработка на фотографии

Индивидуални вежби: 4 часа

Аналиэа и обработка на фотографии

Методи на наставата

Преку виэуелни преэентации и практична работа фотографијата се согледува како концепт, поставена помеѓу техниката и уметноста.

Организација на наставата

Програмата содржи предавања пропратени со визуелна презентација, вежби, практична индивидуална работа на студентите на терен и дигитална обработка на снимените фотографии.

На предавањата и аудиториумските вежби присуствуваат сите студенти, а индивидуалните вежби се иэведуваат во групи од десет студенти.

Образовни излези

Студентот се эдобива со основни энаења од областа на фотографијата и се эапоэнава со техничко-креативните можности што ги нуди дигиталната фотографија и фотографскиот медиум воопшто.

Литература и учебни помагала

Katrin Eismann, Sean Duggan, Tim Grey

Real World Digital Photography, Peachpit Press, Berkeley, 2004,

(Katrin Eismann, Sean Duggan, Tim Grey; Čarobni svet digitalne fotografije, превод во иэдание на Kompjuter biblioteka, Čačak, 2005)

Dragoljub Kažić, Elementarna tehnika fotografije, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987

Milan Fizi, Fotografija, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1977

Michel Frizot, The New History of Photography, Könemann, Köln, 1998.

Обврски на студентите

Редовно посетување на наставата и извршување на задачите. Студентите се должни да учествуваат во сите видови на настава, вежби и другите дополнителни активности.

Проверка на знаењата

Од предметот не се полага завршен испит; студентите кои успешно ги завршиле предвидените задачи се стекнуваат со описна оценка „успешно го ислушал предметот“ и ги освојуваат предвидените кредити. Студентите кои ќе добијат оценка „неуспешно го ислушал предметот“ повторно го запишуваат предметот во следната учебна година.

Предметен наставник

Проф. д-р Горан Трпчевски

Учесници во наставата

Демонстрaтори

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk