а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
StranskiJazik PDF Print E-mail

Предмет

Англиски јазик за потребите на струката

Код

3.14.5

Студиска програма

III

Семестар

V

Број на ЕКТС кредити

1

Вкупен број на контакт часови

28

Вид на предметот

изборен

Предуслови

Познавање на општ англиски јазик – средно ниво

Цели

Целта на предеметот е да ги оспособи студентите активно да се служат со соодветниот стручно- научен регистар на англиски јазик, усовршувајќи ги притоа и четирите вештини:  читање, пишување, слушање и говорење .

Содржина

-а)специфични тематски содржини од областа на архитектурата           

б) лексички и морфо-синтаксички елементи:

     -збор:градба, вид, зборообразување

     -именки и именски фрази, интернационални стручни термини,  

       термини со полисемантичко значење (специфично, преносно,

       метафорично и др.) термини компонирани со префикси од грчко

      или латинско потекло

     -придавки и прилози

     -глаголи: модалност и начин; залог (активен и пасивен); време

     -неопределени глаголски форми: инфинитив, партицип, герунд

      -реченици: односни

в) запознавање со основни форми на академско пишување преку  правење

     белешки, пишување пасус, пишување абстракт

г) дополнителни активности за студентте:

-презентации на единечни и групни проекти на стручна тема                 

Методи на наставата

Когнитивен метод за процесирање на текстови од областа на архитектурата

Организација на наставата

I –V недела: предавања

VI недела: презентации

VII-XI недела: предавања

XI недела

Образовни излези

Студентите ќе можат:

-          да следат стручна и научна литература од областа на архитектурата

-          да усвојат и користат стручна терминологија од областа на архитектурата

-          да пишуваат абстракт

Литература и учебни помагала

Автентични текстови од печатени и електронски извори

Граматички практикум:

Madzar-Ribar, M., Zlatkovska, M., Popovska, S., Petkovska, V.(2000). Workbook for Science and Technology, Office of Public Affairs, Embassy of the US, Skopje, 2002

Обврски на судентите

-Редовност и активност на часовите

-Редовно изготвување на домашни задачи

Проверка на знаењата

Преку континуирано следење на студентот во текот на наставата.

Предметен наставник

професор избран од друг факултет

Учесници во наставата

Предметен наставник

Студенти од V семестар

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk