а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
ArhitektonskaRabotilnica PDF Print E-mail

Предмет

Архитектонска работилница

Код

5.2.9

Студиска година

V

Семестар

9

Број на ECTS кредити

2

Вкупен број на контакт часови

30

Вид на предметот

изборен

Предуслови

 

Цели

Продлабочување на знаењата за иновативните проектантски аспекти

Содржина

Работа на конкретен проблем одбран во соработка со локал­ната самоуправа при што графички се оформува почетната идејна фаза од проектниот процес

Методи на наставата

Опсервација, анализа и практична работа на одбрани програм­ски аспекти на зададениот проблем

Организација на наставата

Работа во групи од 10-15 студенти под раководство на рако­во­дител и соработник. Посета на локацијата, дискусија за мож­ните решенија и интензивно оформување на идејни скици на конечното архитек­тон­ско решение за поставената задача

Образовни излези

Продлабочување на умеењето за организирано првично поставу­вање и претставување на зададена просторна задача

Литература и учебни помагала

Соодветно на задачата се користи литература препорачана од теоретските дисциплини по архитектонско проектирање

Обврски на студентите

Изработка и презентација на архитектонски претпроект

Проверка на знаењата

Успешна изработка и презентација на проект со што се освојуваат два кредита

Предметен наставник

Наставници од Институтот за архитектонско проектирање

Учесници во наставата

Наставници и соработници од Институтот за архитектонско проектирање

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk