а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

 

Конечна ранг листа 2014 интегрирани пет годишни студии од прв и втор циклус

 
Листа на кандидатите за Втор циклус на студии објавена на 24.10.2014 г.
 

Втор циклус VII семестар од интегрираните пет годишни
студии од прв и втор циклус - Приватна квота

 

Втор циклус X семестар од интегрираните пет годишни
студии од прв и втор циклус - Нерангирани

 

Втор циклус X семестар од интегрираните пет годишни
студии од прв и втор циклус - Приватна квота

 

СООПШТЕНИЕ

Запишување во VII семестар на интегрираните студии за кандидатите кои завршиле прв циклус студии по архитектура на 29,30.10. 2014 г.

Зимски семестар 2014/2015 година

ДОКУМЕНТИ:

Индекс - се подигнува во студентската служба
Диплома - заверена на нотар
Државјанство на РМ и извод од матичната книга на родените (оригинали, не мора да се нови)
Формулар за запишување семестар со уплатена административна такса од 50 денари
Статистички образец ШВ 20
три фотографии (2-3,5 x 4,5 и 1-2 x 3)
 
- 500 евра денарска противвредност според дневниот курс на НБРМ
Средствата се уплаќаат на сметката на Архитектонскиот факултетот:
Цел на дознака: запишување седми семестар 2014/2015
Назив напримачот: Архитектонски факултет
сметка на буџетски корисник 160010420078812
приходна шифра 723012 и програма 41-2
Банка на примачот: Народна Банка,
Сметка: 100000000063095
 
-300 денари материјални трошоци
Средствата се уплаќаат на сметката на Архитектонскиот факултетот:
Цел на дознака: материјални трошоци
Назив на примачот: Архитектонски факултет
сметка на буџетски корисник 160010420078812
приходна шифра 723012 и програма 41-2
Банка на примачот: Народна Банка,
Сметка: 100000000063095
 
-500 денари теренска настава
Средствата се уплаќаат на сметката на Архитектонскиот факултетот:
Цел на дознака: теренска настава
Назив на примачот: Архитектонски факултет
сметка на буџетски корисник 160010420078812
приходна шифра 723012 и програма 41-2
Банка на примачот: Народна Банка,
Сметка: 100000000063095

 

СООПШТЕНИЕ

Запишување во X семестар на интегрираните студии за кандидати кои дипломирале на додипломски студии во траење од 9+1 семестри на 29,30.10. 2014 г.

Зимски семестар 2014/2015 година

ДОКУМЕНТИ:

Индекс - се подигнува во студентската служба
Диплома - заверена на нотар
Државјанство на РМ и извод од матичната книга на родените (оригинали, не мора да се нови)
Формулар за запишување семестар со уплатена административна такса од 50 денари
Статистички образецШВ 20
три фотографии (2-3,5 x 4,5 и 1-2 x 3)
 
- 500 евра денарска противвредност според дневниот курс на НБРМ се уплаќаат веднаш, останатите 250 евра се уплаќаат пред предавањето на магистерскиот труд.
Средствата се уплаќаат на сметката на Архитектонскиот факултетот:
Цел на дознака: запишување десетти семестар 2014/2015
Назив на примачот: Архитектонски факултет
сметка на буџетски корисник 160010420078812
приходна шифра 723012 и програма 41-2
Банка на примачот: Народна Банка,
Сметка: 100000000063095
 
-300 денари материјални трошоци
Средствата се уплаќаат на сметката на Архитектонскиот факултетот:
Цел на дознака: материјални трошоци
Назив на примачот: Архитектонски факултет
сметка на буџетски корисник 160010420078812
приходна шифра 723012 и програма 41-2
Банка на примачот: Народна Банка,
Сметка: 100000000063095

Објавено на 27.10.2014

 

ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

К О Н К У Р С
за запишување студенти на втор циклус студии
на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во учебната 2014/2015 година

 

 

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ – ИДНИ СТУДЕНТИ НА УКИМ

 

Download ------> Образец ДемоТестирање

Резултати од Демо тестирање одржано на 28.6.2014 год.

Резултати од Втор Демо тест одржан на 5.7.2014 год.

 

ИНФОРМАТОР
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
ВО ПРВА ГОДИНА
ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 година

 

strip

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk