а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Praktika1 PDF Print E-mail
Во понеделник на 24.06.2013 година во 12 часот. во амфитеатарот на А.Ф. студентите од втора година ќе можат да потпишат договори за летна пракса 1 и ќе добијат објаснувања за начинот на кој ќе биде изведена праксата.
 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk