а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Rasporedi PDF Print E-mail

Распоред на часови2014/2015 зимски семестар

 


Ангажман на простории 2013/2014 летен семестар


 KalendarAztec2 Годишен календар за 2013/2014 година


 

О Д Л У К А
за утврдување термини за полагање на завршните испити (одбрана на
магистерските работи) во учебната 2013/2014 година

 


Испитни сесии 2013/2014 ЕКТС

Испитни сесии 2013/2014 стара програма

РАСПОРЕД НА ИСПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА ПОЛАГАЊЕНА ДИПЛОМСКИТЕ ИСПИТИ ВО2013 / 2014 ГОДИНА


 

 

Распоред за колоквиуми 2013/2014godina

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk