а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
temi diplomski PDF Print E-mail

О Д Л У К А за утврдени теми за дипломски работи

Се усвојувааат теми, локации и ментори за изработка на дипломски работи на Архитектонскиот факултет – Скопје, за учебната 2013/2014 година и тоа:

 

Наслов на темата

 

Локација

 

Ментори

1

АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЦЕНТРАЛНОГРАДСКИ УРБАН БЛОК

„Алумина

помеѓу улиците, Митрополит Гологанов, Прашка и Бул.Октомвриска Револуција

„Амбуланта МВР

помеѓу улиците, Стив Наумов(Ленинградска), Пролет и Славе ѓорѓиев

„Општина Центар

помеѓу улиците, Орце Николов, Михаил Цонов и Бул.Илинден или локација предложена од кандидатот за град во РМ

„Аеродром“

Дел од Урбана единица „Г“ – Јане Сандански Скопје

Проф. д-р Влатко Коробар

Проф. д-р Мирослав Грчев

Проф. д-р Јасмина Сиљаноска

Проф. д-р Владимир Арсовски

Доц. д-р Дивна Пенчиќ

Доц. д-р Слободан Велевски

2

АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ -АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТВО 21 ВЕК

Струга

Проф. д-р Виктор Пајвански

3

КУЛТУРЕН И ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР

со соодветна намена во општините на град Скопје/општини во Македонија

Проф. д-р Анета Христова Поповска

4

ТРГОВСКИ ЦЕНТАР (ОБНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА)

Центар на Струмица

Проф. д-р Иванка Кировска

5

ПРОГРАМСКИ ИНТЕГРИРАНИ АРХИТЕКТОНСКИ ОБЈЕКТИ- МОДЕЛ НА НОВАТА КУЛТУРОЛОШКА ПРИСУТНОСТ ВО ОБЛАСТА НА ЈАВНИТЕ ОБЈЕКТИ

по избор на студентот

Доц. д-р Михајло Зиноски

6

СТРАТЕГИИ ЗА ОБНОВА НА МАКЕДОНСКОТО СЕЛО

по избор на студентот

Проф. д-р Митко Хaџи Пуља

7

МАКЕДОНСКА ВИНАРИЈА КАКО КУЛТУРЕН И ПРОИЗВОДЕН ПУНКТ

по избор на студентот

Проф. д-р Митко Хaџи Пуља

8

ХОТЕЛ ОД 10-100 СОБИ: ОТКРИЈТЕ ЈА МАКЕДОНИЈА

по избор на студентот

Проф. д-р Минас Бакалчев

9

ДОМУВАЊЕ: НОВИ АЛТЕРНАТИВИ, НОВИ СИСТЕМИ 15 ГОДИНИ ПОТОА

по избор на студентот

Проф. д-р Минас Бакалчев

10

СОВРЕМЕНИ СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ КАПАЦИТЕТИ

по избор на студентот

Доц. д-р Александар Радевски

11

ПРОГРАМСКО И АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКУВАЊЕ НА ПРИФАТИЛИШТЕ ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ СО ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА

по избор на студентот

Доц. д-р Јован Ивановски

 

 

OdlukaTemiDiplomski5 2014

 

 
 
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk