а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 

Наставната програма на Архитектонскиот факултет опфаќа петгодишна професионална подготовка на студентите, којашто завршува со изработка и јавна одбрана на дипломската работа со што се стекнува академскиот степен дипломиран инженер архитект

Програмата опфаќа широк круг знаења и професионални умеења. Во првите две години  студентите се здобиваат со базични знаења како вовед во основите на архитектонското проектирање, историјата на архитектурата и архитектонските конструкции. Во текот на годината настава се одвива во два семестра (зимски и летен), секој во траење од по петнаесет седмици.


 

 Нацртна геометрија

 Ликовно изразување

 Архитектонски конструкции I

 Архитектонско проектирање I

 Принципи на статиката

 Јакост на материјалите

 Геоинформатички системи

 Вовед во CAD/CAAD

 Моделарство

 

 

 Архитектонски конструкции II

 Теорија на конструкции

 Дрвени конструкции

 Урбанистичко планирање I

 Историја на архитектура и уметност  1

 Историја на архитектура и уметност  2

 Пластично обликување

 Компјутерски помогнато проектирање

 3D моделирање

 Фотографија

 Видео и мултимедијално претставување

 Практика1 

 

 

 Архитектонско проектирање IV

 Архитектонски конструкции III

 Архитектонска физика

 Инсталации во архитектурата

 Урбанистичко планирање 2

 Историја на архитектура и уметност 3

 Историја на архитектура и уметност  4

 Менаџмент и организации

 Челични конструкции

 Бетон и армиранобетонски конструкции

 Странски јазик

 Естетика 

 Практика2


 

 Архитектонско проектирање VI

 Архитектонско проектирање VII

 Урбанистичко обликување I

 Архитеkтурата и уметноста во Македонија

 Теорија на архитектурата

 Внатрешна архитектура1

 Конзервација и реставрација на градителско наследство

 Економија и управување со инвестициски проекти

 Изборен предмет

 Изборен предметМагистерска работа Теза
Магистерска работа Проект

 

 

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk