а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

СООПШТЕНИЕ

ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И ЗАПИШУВАЊЕ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2014/2015 ГОДИНА

ДОКУМЕНТИ:

  1. Индекс - пополнет според приложените примероци за зимски семестар
  2. Образец за заверување семестар, пополнет со предмети внесени во индексот од ислушаниот летен семестар во 2013/2014 година
  3. Потврда (печат во индексот) од Библиотеката на Факултетотдека се раздолжени доколку користеле книги.
  4. Формулар за запишување семестар
  5. Статистички образец ШВ 20

СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ СПОРЕД ЕКТС, за предметите кои повторно ги запишуваат при упис на семестарот, доплатуваат за кредити според потпишаниот договор.

СТУДЕНТИТЕ, СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ, кои се запишани преку Ректоратот на Универзитетот, поднесуваат потврда од Ректорат за право на упис.

РОКОВИ:

од 1 септември до 08 септември 2014 година, сите студенти кои ќе го исполнат условот за запишување на зимскиот семестар во учебната 2014/2015 година.

Доколку студентот, од оправдани причини, не е во можност да го запише семестарот должен е во рок од 7 дена по објавениот рок за запишување на семестарот, тоа да го најави со писмено барање за одложување на запишувањето на семестарот. Барањето, поткрепено со образложение, се поднесува преку архивата на факултетот. По барањето во рок од 7 дена, одлучува Комисијата за наставно научни и студентски прашања. Ако Комисијата го прифати барањето за одложено запишување на семестарот, студентот покрај редовната школарина уплаќа и дополнителни 1.000 денари.

Доколку студентот не постапи согласно претходниот став или Комисијата го одбие барањето за одложено запишување, покрај редовната школарина за запишување на семестарот, студентот е должен да уплати и 3.000 денари најдоцна до 30 септември.

После овие рокови не се дозволува запишување на семестарот.

На студентите кои нема да го запишат зимскиот семестар не им е дозволена посета на наставата.

НАСТАВАТА ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ ОТПОЧНЕ НА 15 СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА

 

Уплатници за зимски семестер - учебна 2014/2015 година

 

1.    Сите студенти : Потврда за уплатени 300,00 денари

 

Цел на дознака: покривање на материјални трошоци

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723019 -41 -2

2.    Сите студенти : Потврда за уплатени 500,00 денари (за цела учебна година) 

 

Цел на дознака: материјални трошоци за Теренска настава (автобуски превоз)

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

3.    Студентите кои по прв пат запишуваат III, V, VII, IX семестар и апсолвенти по прв пат:      

                                   Потврда за уплатени 750,00 денари (за информатички, културни и спорски.......)

 

Цел на дознака: ИКСА на УКИМ, уплата по Конкурс за Архитектонски факултет

Назив на примачот:  Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Скопје

Банка на примачот: НБРМ,

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600103689 - 788 - 18  Приходна шифра и програма (повикување на број): 723012 - 41

4.    Студенти запишани во државна квота со потпишан договор:            

                                   Потврда за уплатени ____ден (сумата зависи од потпишаниот договор)

 

Цел на дознака: запишување на семестар со надоместок

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

5.    Студенти запишани со партиципација, самофинансирање, школарина или кофинансира: Потврда за уплатени _____ден. (сумата зависи од потпишаниот договор)

 

Цел на дознака: запишување на семестар со партиципација/           

                                                                          школарина/ кофинасирање

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

 

ТРЕТИ семестар     2014/2015

Кредити

 

Предмет

 

Архитектонско студио III

8

Архитектонско проектирање II

3

Архитектонски конструкции II

4

Теорија на конструкции

3

Урбанистичко планирање I

4

Историја на архитектурата и уметноста I

2

Пластично обликување

2

Компјутерски помогнато проектирање (CAD?CAAD)

3

Фотографија

1

 

ПЕТТИ семестар     2014/2015

Кредити

Предмет

 

Архитектонско студио V 1

8

Архитектонско студио V 2

 

Архитектонско проектирање III

2

Архитектонско проектирање IV

2

Архитектонски конструкции III

3

Архитектонска физика

3

Урбанистичко планирање II

4

Историја на архитектурата и ументоста III

2

Менаџмент и организација на инвестициската изградба

3

Челични конструкции

2

Странски јазик

1

 

СЕДМИ   семестар   2014/2015

Кредити

Предмет

 

Архитектонско студио VII

9

Архитектонска композиција

2

Архитектонско проектирање V

2

Архитектонско проектирање VI

1

Архитектонско проектирање VII

1

Урбанистичко обликување I

4

Внатрешна архитектура

4

Архитектурата и уметноста во Македонија

2

Теорија на архитектурата

2

Документирање и истражување на градителското наследство

2

Изборен предмет

1

 

ДЕВЕТТИ семестар 2014/2015

Кредити

Предмет

 

Интегративно студио

12

Архитектонска работилница

2

Урбанистичко обликување II

4

Внатрешна архитектура II

4

Ревитализација на градителското наследство

4

Урбанистичка и градежна легислатива

2

Изборен предмет

1

Изборен предмет

1

Изборен предмет

 

 

 

 

OdlukaTemiDiplomski5 2014

Преглед на изборни предмети на петгодишни интегрирани студии (студии од прв и вотр циклус) студии по архитектура на Архитектонски факултетсо наставници од Архитектонскиот факултет-Скопје.

 објавено на 20.12.2013

 

Распоред на часови 2013/2014 летен семестар

објавено на 7.2.2014

 

 


Ангажман на простории 2014/2014 зимски семестар


 KalendarAztec2 Годишен календар за 2013/2014 година


Термини за полагање на завршните испити
(одбрана на магистерските работи) во септемврискиот испитен рок  за 2013/2014 година


Испитни сесии 2013/2014 ЕКТС

Испитни сесии 2013/2014 стара програма

РАСПОРЕД НА ИСПИТНИТЕ СЕСИИ ЗА ПОЛАГАЊЕНА ДИПЛОМСКИТЕ ИСПИТИ ВО2013 / 2014 ГОДИНА


Ценовник за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образовни и административни услуги на Архитектонскиот факултет

 


Одлука за активирање на изборни предмети и Студио 

 

П Р И Ј А В А за полагање на завршен испит pdf-logo

Темi за изработка на магистерски труд  pdf-logo

 Содржина на магистерска работа pdf pdf-logo

 Одлука за завршните испити на интегрираните петгодишни студии pdf-logo

Условеност на предметите по години pdf-logo

 Колоквиумска недeла Март 2012.pdf pdf-logo

 


 

 

За контакт по електронски пат пратете e-mail  на адресата:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Login>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

На Универзитетот е формиран студентски правобранител заради заштита на правата на студентите. Повеќе на:

http://spukm.org.mk/mk/studentski_pravobranitel

sp

 

Уплатници за зимски семестер - учебна 2014/2015 година

 

 

1.    Сите студенти : Потврда за уплатени 300,00 денари

 

Цел на дознака: покривање на материјални трошоци

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723019 -41 -2

2.    Сите студенти : Потврда за уплатени 500,00 денари (за цела учебна година) 

 

Цел на дознака: материјални трошоци за Теренска настава (автобуски превоз)

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

3.    Студентите кои по прв пат запишуваат III, V, VII, IX семестар и апсолвенти по прв пат:      

                                   Потврда за уплатени 750,00 денари (за информатички, културни и спорски.......)

 

Цел на дознака: ИКСА на УКИМ, уплата по Конкурс за Архитектонски факултет

Назив на примачот:  Универзитет “Св.Кирил и Методиј”, Скопје

Банка на примачот: НБРМ,

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600103689 - 788 - 18  Приходна шифра и програма (повикување на број): 723012 - 41

4.    Студенти запишани во државна квота со потпишан договор:            

                                   Потврда за уплатени ____ден (сумата зависи од потпишаниот договор)

 

Цел на дознака: запишување на семестар со надоместок

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

5.    Студенти запишани со партиципација, самофинансирање, школарина или кофинансира: Потврда за уплатени _____ден. (сумата зависи од потпишаниот договор)

 

Цел на дознака: запишување на семестар со партиципација/           

                                                                          школарина/ кофинасирање

Назив на примачот: Буџет на РМ Архитектонски факултет-Скопје

Банка на примачот: Народна Банка, Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник 1600104200 - 788 12

Приходна шифра и програма: 723012 -41 -2

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа

Уверение за положени испити

почетна
пребарувај
ukim.edu.mk