а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

 

О Д Л У К А за завршните испити на интегрираните петгодишни студии(единствени студии од прв и втор циклус) на Архитектонскиот факултет

 

   

П Р А В И Л Н И К

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР
ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И
СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

 

Анекс 1
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА

Обрасци за настави програми:

Образец1-Задолжителни предмети

Образец2-Студио

Образец3-Факултативни предмети

Урнек Образец1-Задолжителни предмети

 

Извештај за самоевалуација на Архитектонскиот факултет во Скопје за учебната 2012/2013 година

 
 
интро
деканат
институти
документи
вработени
афмапа
огласи
известувања
соопштенија
самоевалуација

 

 afznakk

  

WorldClientAntares

     webadmin

   inkow obuka

         iknow


            engzname

почетна
пребарувај
ukim.edu.mk