а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 1   
семестар 1


фонд на часови: 2+2

брoј на кредити: 4

 

Учесници во настава:

Доц. д-р. Марија Мано Велевска
демонстратор Гордан Витевски
демонстратор Милка Докузова
 
 

 

>>> ПРЕДАВАЊА - задолжителни
понеделник 15:00

 

>>> ВЕЖБИ - задолжителни
вторник 10:00 - 15:00 (во групи, според распоред)

преземи: распоред на вежби по групи

преземи: скрипта

преземи: папка

otvori

 

     

> календар на вежби:

 

ВЕЖБА бр.1> БЛОК ЗНАЦИ- конструкција и испишување

преку конструкција и испишување на буквите и броевите, студентите се воведуваат во техничкото цртање со соодветен прибор за работа.

термини за изработка: 23.09.2014; 30.09.2014
се изработува на бела хартија, во молив

 

ВЕЖБА бр.2 >ПРОСТОРНА КОМПОЗИЦИЈА

за изработка на вежбата, секој студент треба претходно да изработи елементи (основниот елемент е со точно зададени пропорции) од кои се составува просторен склоп по сопствено видување, а според основни принпипи на композиција. Истиот модел се претставува графички преку приказите:

 -  изгледи (трите основни ортогонални проекции),

 -  пресеци (хоризонтални и вертикални) кои се котираат,

 -  аксонометрија (тродимензионален приказ на композицијата)

 термини за изработка: 07.10.2014; 14.10.2014; 21.10.2014

 се изработува на бел хамер, во молив

преземи: в2-основен елемент

преземи: в2-пример

 

КОЛОКВИУМСКА СЕДМИЦА:27.10.2014-01.11.2014

преземи: коловиум 1

 

ВЕЖБА бр.3 >ЕЛЕМЕНТИ НА ДВИЖЕЊЕ

со цел развивање на перцепцијата за елементите на движење, студентите треба да изработат серија на куси вежби на зададени локации, претставувајќи ги темите:

 -  пристапување - ПРИСТАП;

 -  влегување- ВЛЕЗ;

 -  конфигурација на ПАТЕКА НА ДВИЖЕЊЕ во зграда

 термини за изработка: 04.11.2014; 11.11.2014; 18.11.2014; 25.11.2014; 02.12.2014
се изработува на бела хартија, во молив

 

ВЕЖБА бр.4 >ВЕРТИКАЛНИ КОМУНИКАЦИИ - СКАЛИ

решавање и графичко претставување на еден специфичен случај на совладување на катни висини.

термини за изработка: 09.12.2014
се изработува на бела хартија, во молив

 

КОЛОКВИУМСКА СЕДМИЦА:16.12.2013-20.12.2013

 

 

 

 Основна литература:

Југослав Каранаков, Елементи на проектирање, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Архитектонски факултет, Скопје, 1995.

A. Deplazes, (Ed.), Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures. Birkhauser, Berlin, 2005.

Francis D.K. Ching, Architecture. Form, Space and Order. (3rd edition) John Wiley & Sons, Inc., USA, 2007.

Ернст Нојферт, Архитектонско проектирање (39то издание), Арс Ламина ДОО, 2010.

Помошна литература:

Herman Hertzberger, Lessons for Students in Architecture, 010 Publishers, Netherland, 1991.

К. Александер et al., Јазик на обрасци, Академски печат, Скопје, 2010

 

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk