а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

 

Предмет: Принципи на статиката

Предметен наставник: Вонр. проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска

 

Термини за консултации

Вонр. проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска  

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

демонстратори:

Маја Матеска This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Весна Грујоска This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 


 

Наставен план

Основна литература:

Киријас, Т., Техничка механика-статика, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, 1981

Тромбева-Гаврилоска, А., Самарџиоска, Т., Принципи на статиката, интерна скрипта предавања

Атанасова-Коцева, Л., Симовска, В., Аврамов, А., Збирка решени задачи од техничка механика-статика, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, 1989

 


 

-Тематска вежба 1

-Тематска вежба 2

-Тематска вежба 3

-Тематска вежба 4

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk