а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

Предмет: Јакост на материјалите

Предметен наставник: Вонр. проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска

 

Термини за консултации

Вонр. проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска           

 

демонстратори:

Маја Матеска   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Весна Грујоска   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 

 


Наставен план

Основна литература

Јакост на материјалите - Л. Атанасова - Коцева, В. Симовски

Збирка решени задачи од јакост на материјалите - Л. Атанасова - Коцева, В. Симовски 

 


 

 

-Тематска вежба 1            

-Тематска вежба 2

-Тематска вежба 3

-Тематска вежба 4

 

 

 

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk