а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

 

 

Предмет

Теорија на конструкции

Код

2.5.3

Студиска година

Втора

Семестар

трет

Број на ECTS кредити

3

Вкупен број на контакт часови

42

Вид на предметот

задолжителен

Предуслови

Принципи на статиката (положено),

Јакост на материјалите (положено)

Цели

Осознавање на поимите математички (пресметковен) модел на конструктивен (носив) систем и методи за анализа на одговорот на конструкциите на статички и динамички товари (сеизмички). Користење на апликативен софтвер за анализа на конструкции.

 

Содржина

·          Основни поими, конструктивни системи и конструктивни елементи,  товари, математички модели, методи за анализа на одговорот на конструкциите

·          Закон за виртуелна работа и апликација при определување на деформации

·          Поим за статичка неопределеност

·          Метод на сили (линиски систем)

·          Класичен метод на деформации (линиски систем)

·          Матричен метод на деформации (линиски систем)

·          Вовед во метод на конечни елементи (површински систем)

·          Примена на готови софтверски пакети за анализа на конструкциите

·          Основни принципи на однесување на конструкциите на динамички товари и апликација при проектирање на сеизмички отпорни конструкции

Методи на наставата

·          Предавања екс-катедра;

·          Решавање на примери за илустрација на теоретските поставки;

·          Самостојна работа и кратки домашни задачи;

·          Изработка на проект: математичко моделирање, анализа на товари, определување на величини меродавни за димензионирање на конструкција од високоградба со примена на апликативен софтвер (во компјутерска училница), во тимови по тројца.

 

                                                                                                                   

 

Организација на наставата

Недела

Предавања

Вежби

I

18.9.2012

Запознавање со предметот, задачите и обврските

 

II

25.09.2012

Предмет на теоријата на конструкциите; Што е конструкција; Товари; Типови на лежишта; Типови на конструкции;

Повторување - статика на определени носачи

III

02.10.2012

Деформации на статички определени системи; Принцип на виртуелна работа; Општ израз за аналитичко определување на  деформации;

Решавање примери - деформации

нумеричкa задача 1;

Деформации на ста.опр. носачи

IV

09.10.2012

Статички неопределени конструкции; Поим за статичка неопределеност; Карактеристики на статичките неопределени к-ции; Метод на сили; Степен на статичка неопределеност; Дефинирање на основен статички определен систем;

Решавање примери – Поим за статичка неопределеност

нумеричкa задача 2; Статички неопределени к-ции

V

16.10.2012

Метод на сили; Составување на условните равенки; Oпределување на коефициентите dkm и слободните; Определување на реакциите и статичките големини…;

Решавање примери – метод на сили

нумеричкa задача 3; Метод на сили

VI

30.10.2012

Метод на деформации; Степен на кинематичка неопределеност; Дефинирање на основен кинематички определен систем; Составување на условните равенки; Врска помеѓу деформациите и статичките големини;

Решавање примери – метод на деформации

нумеричкa задача 4; Метод на деформации

VII

06.11.2012

Примена на апликативен софтвер за анализа на линиски системи

Задавање на проектна задача

VIII

13.11.2012

Колоквиум 1

IX

20.11.2012

Матричен метод на деформации; Координати на конструкција и координати на елементи; Матрица на крутост на конструкција и матрица на...; Вектор на товари; Матрица на трансформации;

Изработка на проектна задача

X

27.11.2012

Метод на конечни елементи; Триаголен конечен елемент за анализа на рамн. проб.; Четириаг. конечен елемент-за анализа на рам. Проблеми; Четириаголен конечен елемент за анализа на плочи;

Изработка на проектна задача

XI

04.12.2012

Примена на апликативен софтвер за анализа на површински системи

Изработка на проектна задача

XII

11.12.2012

Основни принципи на однесување на конструкциите на динамички товари и апликација при проектирање на сеизмички отпорни конструкции

Изработка на проектна задача

XIII

18.12.2012

Лекции од случени земјотреси

Предавање на проектната задача

XIV

25.12.2012

Колоквиум 2

Образовни излези

Со успешно завршување на предметот кандидатот ќе може со помош на апликативен софтвер да определи пресметковен модел на конструкции од високоградбата, пресметковен модел на товари (влијанија), да избере тип на анализа и определи величини меродавни за димензионирање на конструктивните елементи.

Литература и учебни помагала

Елена Думова-Јованоска, Теорија на конструкциите, Градежен факултет, 2005

Обврски на студентите

1. Присуството на наставата (предавања и вежби) е статутарна обврска на секој студент која директно не се оценува.

2. Во текот на семестарот, индивидуално, се изработуваат 4 нумерички  и една проектна задача, која се работи во групи. Задачите се задаваат на вежбите. Сите нумерички задачи носат ист број на поени, од 0 до 5. Максималниот можен  број на поени, 4x5=20 поени. Проектната задача се оценува со поени, од 0 до 30 (0 до 15 поени за изработка, 0 – 15 поени за одбрана).

3. Во текот на семестарот се прават 2 колоквиуми. Првиот колоквиум содржи тест (15 поени) и задачи (10 поени), а вториот колоквиум само тест (25 поени). Во оценувањето се вклучуваат сите колоквиуми. Максималниот можен број на поени, 2х25=50.

Проверка на знаењата

Завршната оценка по предметот се пресметува на следниот начин:

поени од нумерички задачи

+

поени од проектна задача

+

поени од колоквиуми

=

вкупно поени

 

Нема да постои можност за дополнително извршување на неизвршените обврски (ненавремено предавање на нумеричкa задачa или непојавување на колоквиум и сл.).

Предметен наставник

Проф. д-р Елена Думова-Јованоска

Учесници во наставата

Доц. д-р Сергеј Чурилов

Асист. м-р Симона Марковска

Дем. м-р Кристина Маневска

download: http://ktk.gf.ukim.edu.mk

 

 

Предмет Теорија на конструкции
Код (код на предметот според студиската програма)
Студиска
година Втора
Семестар трет
Број на ECTS
кредити 3
Вкупен број
на контакт
часови
42
Вид на
предметот задолжителен
Предуслови Принципи на статиката (положено),
Јакост на материјалите (положено)
Цели Осознавање на поимите математички (пресметковен) модел на
конструктивен (носив) систем и методи за анализа на одговорот на
конструкциите на статички и динамички товари (сеизмички). Користење
на апликативен софтвер за анализа на конструкции.
Содржина • Основни поими, конструктивни системи и конструктивни
елементи, товари, математички модели, методи за анализа на
одговорот на конструкциите
• Закон за виртуелна работа и апликација при определување на
деформации
• Поим за статичка неопределеност
• Метод на сили (линиски систем)
• Класичен метод на деформации (линиски систем)
• Матричен метод на деформации (линиски систем)
• Вовед во метод на конечни елементи (површински систем)
• Примена на готови софтверски пакети за анализа на
конструкциите
• Основни принципи на однесување на конструкциите на
динамички товари и апликација при проектирање на сеизмички
отпорни конструкции
Методи на
наставата • Предавања екс-катедра;
• Решавање на примери за илустрација на теоретските поставки;
• Самостојна работа и кратки домашни задачи;
• Изработка на проект: математичко моделирање, анализа на
товари, определување на величини меродавни за
димензионирање на конструкција од високоградба со примена на
апликативен софтвер (во компјутерска училница), во тимови по
тројца.
Недела Предавања Вежби
I
18.9.2009
Предмет на теоријата на
конструкциите; Што е конструкција;
Товари; Типови на лежишта; Типови на
конструкции;
Повторување - статика
на определени носачи
II
25.9.2009
Деформации на статички
определени системи; Принцип на
виртуелна работа; Општ израз за
аналитичко определување на
деформации;
Решавање примери -
деформации
нумеричкa задача 1;
Деформации на ста.опр.
носачи
III
2.10.2009
Статички неопределени
конструкции; Поим за статичка
неопределеност; Карактеристики на
статичките неопределени к-ции; Метод
на сили; Степен на статичка
неопределеност; Дефинирање на
основен статички определен систем;
Решавање примери –
Поим за статичка
неопределеност
нумеричкa задача 2;
Статички неопределени
к-ции
IV
9.10.2009
Метод на сили; Составување на
условните равенки; Oпределување на
коефициентите δkm и слободните;
Определување на реакциите и
статичките големини…;
Решавање примери –
метод на сили
нумеричкa задача 3;
Метод на сили
V
16.10.2009
Метод на деформации; Степен на
кинематичка неопределеност;
Дефинирање на основен кинематички
определен систем; Составување на
условните равенки; Врска помеѓу
деформациите и статичките големини;
Решавање примери –
метод на деформации
нумеричкa задача 4;
Метод на деформации
VI
30.10.2009
Примена на апликативен софтвер за
анализа на линиски системи
Задавање на проектна
задача
VII
6.11.2009 Решавање примери за колоквиум Решавање примери за
колоквиум
VIII
13.11.2009 Колоквиум 1
IX
20.11.2009
Матричен метод на деформации;
Координати на конструкција и
координати на елементи; Матрица на
крутост на конструкција и матрица на...;
Вектор на товари; Матрица на
трансформации;
Изработка на проектна
задача
X
27.11.2009
Метод на конечни елементи;
Триаголен конечен елемент за анализа
на рамн. проб.; Четириаг. конечен
елемент-за анализа на рам. Проблеми;
Четириаголен конечен елемент за
анализа на плочи;
Изработка на проектна
задача
XI
4.12.2009
Примена на апликативен софтвер за
анализа на површински системи
Изработка на проектна
задача
XII
11.12.2009
Основни принципи на однесување
на конструкциите на динамички
товари и апликација при
проектирање на сеизмички отпорни
конструкции
Изработка на проектна
задача
XIII
18.12.2009 Лекции од случени земјотреси Предавање на
проектната задача
Организација
на наставата
XIV
25.12.2009 Колоквиум 2
Образовни
излези Со успешно завршување на предметот кандидатот ќе може со помош
на апликативен софтвер да определи пресметковен модел на
конструкции од високоградбата, пресметковен модел на товари
(влијанија), да избере тип на анализа и определи величини меродавни
за димензионирање на конструктивните елементи.
Литература и
учебни
помагала
Елена Думова-Јованоска, Теорија на конструкциите, Градежен
факултет, 2005
Обврски на
студентите
1. Присуството на наставата (предавања и вежби) е статутарна обврска
на секој студент која директно не се оценува.
2. Во текот на семестарот, индивидуално, се изработуваат 4 нумерички
и една проектна задача, која се работи во групи. Задачите се
задаваат на вежбите. Сите нумерички задачи носат ист број на
поени, од 0 до 5. Максималниот можен број на поени, 4x5=20 поени.
Проектната задача се оценува со поени, од 0 до 30.
3. Во текот на семестарот се прават 2 колоквиуми. Првиот колоквиум
содржи тест (15 поени) и задачи (10 поени), а вториот колоквиум
само тест (25 поени). Во оценувањето се вклучуваат сите
колоквиуми. Максималниот можен број на поени, 2х25=50.
Проверка на
знаењата
Завршната оценка по предметот се пресметува на следниот начин:
просек од
нумерички
задачи
20 проектна
задача 30 просек од
колоквиуми 50 вкупно
поени
Нема да постои можност за дополнително извршување на
неизвршените обврски (ненавремено предавање на нумеричкa задачa
или непојавување на колоквиум и сл.).
Предметен
наставник Проф. д-р Елена Думова-Јованоска
Учесници во
наставата Асист. м-р Сергеј Чурилов
http://ktk.gf.ukim.edu.mk
 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk