а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

 

автор Д-р Меланија Шерденковска

теза   МИЈАЧКО СТАНБЕНО ГРАДИТЕЛСТВО - ПОТЕКЛО, РАЗВОЈ И ДОСТРЕЛИ

Во овој труд, преку комплетна и доследна анализа на градителството и градителските традиции на Мијаците, но и преку анализата на нивните миграции, како преселници или печалбари е докажана главната хипотеза – дека Мијачките градители се есенцијалните втемелувачи на програмски и обликовно дефенираната куќа на јужниот дел на Балканскиот Полуостров и Мала Азија. Анализата на потеклото на оваа куќа, која е следена до прапочетоците во Неолитот, носи еден извонредно вреден заклучок, а тоа е дека основниот тип на објект – куќа со трем и чардак е комплетно оформен уште во периодот на античката Македонска држава и низ долги периоди на затишје и развој, својата кулминација ја достигнува во традиционалните градби од XIX век, што е уште едно сведоштво за континуитетот на квалитетните градителски традиции на нашето поднебје.

 
 
проекти
издавачка дејност
лаборатории
докторати
програми
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk