а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

 

предмет: ИСТОРИЈА НА АРХИТЕКТУРА И УМЕТНОСТ 4

година: трета


Oбврски на студентите:

  • Секој студент е должен редовно и активно да ја следи наставата и по тој основ може да добие максимум 10 бода.
  • Во текот на семестарот ќе се одржат 4 куси проверки на активното следење на наставата и по тој основ може да се добијат максимум 20 бода.
  • Секој студент мора да полага 2 колоквиуми и по тој основ може да добие максимум 70 бода (2 х 35). За оформување на оценка двата колоквиума мора да бидат положени со мин. 15 бода.

Студентите кои после извршувањето на обврските се стекнале со 60-100 бода, ќе добијат оценка од 6 до 10 согласно Правилникот.

Студентите кои се стекнале со 51-59 бода имаат право на потпис и полагаат испит во предвидените испитни сесии, а останатите кои се стекнале со помалку од 51 бод го губат тоа право.

 

Организација на наставата (теми):

Нови градежни материјали и идеи; Чикашка школа

Арт нуво, сецесија, југендстил; Антони Гауди

А. Лос, П. Беренс, Т. Гарние, О. Пере

Движења во архитектурата во прва пол. на XX век

Френк Лојд Рајт

Валтер Гропиус

КОЛОКВИУМ I

_____________________________________________________________________________

Лудвиг Мис ван дер Рое

Ле Корбизје

Пјер Луиџи Нерви, Ричард Нојтра

Алвар Аалто, Оскар Нимаер

Други позначајни творци на модернат

Други позначајни творци на модерната

КОЛОКВИУМ II

______________________________________________________________________________

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

Arnason, H.H.  Istorija modernе umetnosti.

Colquhoun, Alan.  Modern Architecture.  Oxford: Oxford University Press, 2002.

Dženks, Charles.  Moderni pokreti u arhitekturi.  Beograd: GK, 1982.

Frampton, Kenneth.  Modern architecture, a critical history.  London: Thames and Hudson Ltd.,1980.

Giedion, S.  Prostor, vreme, arhitektura.  Beograd: Građevinska knjiga, 1969.

Токарев,  Михаил.  100 години Модерна архитектура, книга 1, 2 и 3.  Скопје: 2006.


ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Banham, Reyner. Theory and design in the first machine age. The MIT Press, Cambridge, Massachusets, 1960 (MIT Paperback Edition, 1980).

Berman, Marshall. All that is solid melts into air. Penguin books, 1988.

Conrads, Ulrich. Programmes and manifestoes on 20-th century architecture. London:Lund Humphries, 1970.

Dženks, Charles. Jezik postmoderne arhitekture. Beograd: GK, 1982.

Forty, Adrian.  Words and Buildings, A Vocabulary of Modern Architecture. London:Thames and Hudson, 2000.

Radović, Ranko. Savremena arhitektura, Između stalnosti i promena ideja i oblika,  Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2001.

Tafuri, Manfredo, Francesco Dal Co.  Modern Architecture 1, 2.  New York: Electa / Rizzoli, 1986 (Milano: Electa Editrice, 1976)

 

Предметен наставник:  Доц. д-р Елизабета Касапова

Асистент: М-р Ана Ивановска


предавање1

предавање2

предавање3

предавање4

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk