а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

 

Име на предметот

 

Менаџмент и организација на инвестициската изградба

 

-          втор семестар од наставата по предметот -

Наставник

Проф. д-р Валентина Жилеска - Панчовска

Статус

задолжителен

Кредити

 

Семестар

летен

Неделен фонд

2 + 1

Основна литература

  1. Валентина Жилеска–Панчовска, Организација на изградбата, авторизирана скрипта, Градежен факултет, Скопје, 2012
  2. Валентина Жилеска–Панчовска, Градежни машини, авторизирана скрипта, Градежен факултет, Скопје, 2012
  3. Валентина Жилеска–Панчовска, Техника на мрежно планирање, авторизирана скрипта, Градежен факултет, Скопје, 2012
  4. Собрание на РМ, Закон за градење (година релевантна за предавањата)

Дополнителна литература

  1. Грађевинске норме, Грађевинска књига, Београд
  2. Собрание на РМ, Правилници релевантни за предавањата

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk