а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

Предмет: АРХИТЕКТУРАТА И УМЕТНОСТА ВО МАКЕДОНИЈА

Година:   IV

Предметен наставник: Доц. д-р Елизабета Касапова


 

Литература за VIII семестар - 

одредени делови од книги и зборници:

1. Томовски Крум, Дејноста на мајсторите-градители од  „Дебарската школа“ во XIX век, Бигорски научно-културни собири - Гостивар, Скопје 1973.

2. Томовски Крум, Мајстор Андреја Дамјанов (1813-1878), Скопје 1966.

3. Хаџиева Алексиевска Јасмина, Касапова Елизабета, Архитект Андреја Дамјанов, Скопје 2001.

4. Ќорнаков Димитар, Македонска резба, Скопје 1994.

5. Чипан Борис, Македонските градови во XIX век и нивната урбана перспектива, Скопје 1978.

6. Касапова Елизабета, Сокак архитектонско-урбанистичка и социјална содржина во староградските структури во Македонија, Скопје 1990, (приправнички труд на Архитектонскиот факултет во Скопје)

7. Хаџиева Алексиевска Јасмина, Мерки, антропоморфност и модуларни пропорции кај староградската куќа во Македонија, Скопје 1985.

8. Грабријан Душан, Македонска куќа, Љубљана 1955.

9. МАНУ, Архитектурата на почвата на Македонија, книга 10 од макропороектот "Историја на културата на Македонија", Скопје 2000.

10. Чипан Борис, Стара градска архитектура во Охрид, Скопје 1982.

11. Томовски Крум, За конструкциите во народната архитектура во Македонија, Зборник на Техничкиот факултет, Скопје 1959-61.

12. Волињец Радомир, Алексиевска Јасмина, Ликовни и обликовни вредност во народната архитектура како резултат на практичната градителска постапка, Зборник на Архитектонскиот факултет, Скопје 7/1984.

13. Волињец Радомир, Алексиевска Јасмина, Експресија на ентериерот, Културно наследство, Скопје /1987.

14. Волињец Радомир, Алексиевска Јасмина, Стара крушевска куќа архитектонска содржина и модуларнопропорциска анализа, Зборник на Архитектонскиот факултет, Скопје 5/1982.

15. Томовски К., Волињец Р., Токарев М., Хаџиева-Алексиевска Ј., Кратово, стара архитектонско-урбанистичка содржина, Скопје 1980.

16. Волињец Радомир, Хаџиева-Алексиевска Јасмина, Ламенти за велешките куќи, Белешки за архитектурата и урбанизмот, Архитектонски факултет, Скопје 1988.

17. Волињец Радомир, Алексиевска Јасмина, Функционално-обликовната концепција во архитектурата на старата тетовска куќа, Зборник на Архитектонскиот факултет, Скопје 5/1982.

18. Хаџиева-Алексиевска Јасмина, Волињец Радомир, Старата струмичка куќа архитектура што исчезнува, Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј - Струмица, Зборник на трудови, Струмица 1989.

19. Томовски Крум, Дебарските куќи од XIX век, Зборник на Архитектонскиот факултет, Скопје 2/1978.

20. Волињец Радомир, Алексиевска Јасмина, Муслиманската куќа во Тетово функција, обликување, модуларни пропорции, Зборник на Архитектонскиот факултет, Скопје 7/1984.

21. Којић Бранислав, Конаци и чифлик Авзи-паше у Бардовцу код Скопља, Зборник заштите споменика културе, Београд 1954.

22. Томовски Крум, Селската архитектура во Македонија, симпозиум “Стара селска архитектура – заштита и ревитализација”, Дебар – Јован Бигорски - Галичник 1972.

23. Томовски Крум, Покуќнината во старата селска куќа во Македонија, Зборник на Техничкиот факултет, Скопје 1959-62.

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk