а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

Предмет: Документирање и истражување на градителското наследство

Година: IV

 

·         Фелден, Бернард

Вовед во конзервација на културното наследство,  Каламус, Скопје, 2003/4.

·         Вученовић, Светислав

Урбана и архитектонска конзервација, том 1 Свет-Европа, Београд, 2004.

·         Marasović, Tomislav

Aktivni pristup graditeljskom nasleđu,  Split, 1985.

 

 

Предметен наставник: Доц. д-р Елизабета Касапова

Асистент: м-р Ана Ивановска

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk