а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

Предмет

Економија и управување со инвестициски објекти

Код

4.12.8

Студиска година

Четврта

Семестар

VIII

Број на ECTS кредити

2

Вкупен број на контакт часови

2 х 14 = 28 часа

Вид на предметот

Задолжителен

Предуслови

Освоени кредити од предметот Организџација и менаџмент на инвестициски проекти и градење (V и VI сем)

Цели

1. Воведување на студентите во сегментот на стандардите и   

   методите за организирање на процесите со управување на

   инвестициски проекти

2. Економско-финасиски аспекти и нивно менаџирање

Содржина

- Инвестициски проект – поим и дефиниција

- Осврт кон стандардите и методите за управување со   

  процесните системи при реализација на инвестициските проекти,

    од аспект на пазарно и финансиско работење

- Инвестиција, планирање на инвестиции и финансиско работење

- Учесници во инвестициски проекти

- Организациони структури за реализација на инвестициски проекти

- Улога на консултаните во реализација на инвестициски проекти -

  осврт кон некои меѓународни  кои ја уредуваат оваа материја

  (FIDIC-ови услови и менаџмент при договарање, видови  и

    содржина на договори

- Реализација на инвестициски проекти од аспект на пазарно и

   финасиско работење, капитал, видови на капитал и форми на

    управување со капитал, финансии, финансиски системи и

    финансиско работење при реализација на инвестициски проекти

    (изработки на понуда и менаџирање на тендерска документација,

     процена на трошоци и модели на процена на трошоци, наплата

      за извршена работа, основи за наплата, реализација на 

      барања за надомест и решавање на спорови)

Методи на наставата

a)    Аудиторна настава – предавања

b)    Интерактивна настава (анализа и обработка на информации)

Организација

на наставата

- Предавања 2 часа                                   6 х 2 = 12 часа                                    

-  Колоквиум (по првите шест недели) од даден                     

   материјал за предавања                                            1х 2 = 2 часа

- Изработка на семинарска работа (во вторите

   шест недели преку аналитичка фрагментација

   на еден кус текст од дадена литература                   6 х 2 = 12 часа                                  

Образовни излези

- Разбирање на организационите и економко-финасиските аспекти

  Во реализацијата на инвестициските проекти

- Начелна оспособеност на студентите за нивната примена при

  менаџирање на инвестициски проекти

Литература и учебни помагала

- Шуклев, Бобек: Менаџмент

- Фити, Таки: Современи пазарни стопанства

- Спасов Синиша: Финансиски менаџмент

- Поп-Георгиев, Димитар: Облигационо право

- Бојковси, Зоран: Менаџмент на инвестициони проекти во транзиционо

  општество (Магистерски труд, Ментор: Проф. д-р Т.Стојков), 2003

- ФИШЕР, Роберт, ЈУРИ, Вилијам: Да се дојде до ДА – преговарање без

                                                           попуштање (Нампрес, 2009)

- ЈУРИ, Вилијам: Да се одбегне НЕ – преговаеање во тешки ситуации

                            (Нампрес, 2009)

- FIDIC - сет- прирачници (17)

- Shoshkes, Ellen: The Design Proces,

  (Whitney Library of Design, Watson Publications, New York), 1989

- Evens, Robin: Translations from Drawings to Building: Architectural

  Drawing-Visual Perception-Architecture-Language (MIT Press, Cambridge,

  Massachusetts & Architectural Association Publications, London), 1997

Обврски на студентите

- Редовност во следење на наставата:                10 х 2 = 20 поени

- Учество во интерактивната настава:                                  5  поени

-  Колоквиум:                                                                    макс.     30 поени

- Изработка на семинарска работа:                            макс.   35 поени

- Покажан интерес и квалитет:                       макс.   10 поени

                                                                        Вкупно:          max.      100 поени  

Проверка на знаењата

- Консеквентно кумулирање на поените за севкупно учество во

   наставата (присуство на предавања + учество во интерактивна

   настава +  колоквиум + семинарска работа)

   Предметот е успешно прослушан со освоени min. 60 поени

   Со освоени 51 – 59 поени кандидатот полага писмен испит согласно 

   Одлуката за правилата за студирање на Архитектонскиот факултет

Предметен наставник

Пороф. Д-р Трпевски Страхиња

Учесници во наставата

Асист. Димитар Папастеревски

Тема за семинарска / книга  pdf-logo

Тема за семинарска1 / книга 

pdf-logo

 

 

 

 

 

 

Распределба на теми pdf-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk