а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Архитектонско проектирање IV PDF Print E-mail
Article Index
Архитектонско проектирање IV
Календар за работа
Семинарска работа
Шести семестар - Календар за работа
Шести семестар - Семинарска работа
All Pages
 
 
 
 

Hertzberger-ApolloInterior

Вид на предмет:Задолжителен 

Студиска година:III (трета)

Семестар:V(петти)

Услов:Архитектонско проектирање II

Цел:
Наставата во петтиот семестар им пружа на студентите знаења потребни за професионално решавање на проектантски задачи од областа на административните (канцелариски) згради и зградите за образование и култура и ги обучува за изготвување на проектна документација за практична имплементација.
 
 
 
 
Образовни излези:
Студентите треба да стекнат знаења за специфичните програмски и проектантски барања,да ги совладаат техниките на системската анализа и рекомпонирање на програмските компоненти и истите да ги употребат во проектантските стратегии при разрешување на сложени проблемски ситуации.
     
Задолжителна литература:
 
  1. Building Type Basics for Elementary and Secondary Schools, Bradford Perkins, John Wiley & Sons Inc., NY, 2001
  2. Building Type Basics for College and University Facilities, David J.  Neuman, John Wiley & Sons Inc.,NY, 2003
  3. Buildings for Education, Culture and Science, EdWard D. Mills Ed.,  C.B.E, F.R.I.B.A, F.S.I.A., Newnes-Butterwoths, London-Boston, 1979
  4. Research Laboratories, Daniel Watch, John Wiley & Sons Inc., NY, 2003
  5. Building Type Basics for Office Buildings, A. Eugen Kohn, Paul Katz (Kohn Pedersen Fox), John Wiley & Sons Inc., NY, 2002

Дополнителна литература:

  1. Designing the Sustainable School, Alan Ford, Images Publishing, 2007
  2. The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools, Prakash Nair & Randall Fielding, 2005 3.
  3. Office Buildings – a Design Manual, Reiner Hascher, Simone Jeska, Birgit Klauck, Birkhauser, Basel-Berlin-Boston, 2002

Оценување: 

 

-         редовност и активност во наставата - 20 бода

 
 

-         обем на користена библиографија  и квалитет на семинарската работа - 80 бода

 
 
 

Студентите кои не ја изработиле успешно семинарската работа во предвидениот рок, а стекнале право на потпис (мин. 51 бод) полагаат писмен/усмен испит.

 

Предметен наставник: проф. д-р Анета Христова - Поповска

Соработник: доц. д-р Мери Батакоја

  
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk