а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Архитектонско проектирање VII PDF Print E-mail

 

 

Предмет:  

Архитектонско проектирање VII

(Проектирање објекти за колективно домување)

код: 4.5.78

Студиска година:  IV (7- 8 семестар)

Број на ЕКТС кредити: 7 семестар > 1 кредит; 8 семестар > 2 кредита

Вкупен број на часови: 42 (14 + 24)

Вид на предметот: задолжителен

Услов: (согласно Правилата за студирање и студиска програма)

Цел:  Изучување на основните принципи на проектирање на објекти за колективно домување земајќи ги во предвид нивните социјални, просторни и програмски компоненти.

Организација на наставата: Наставата е поделена во четири целини кои ја следат логиката на материјалот. За секоја наставна целина студентите работат и презентират, семинарска работа:  1. типолошко, програмска анализа на хотел; 2. каталог:избран просторен програмски сегмент  на хотел ; 3. типолошко-програмска анализа на избрани модели на колективно домување (студентско домување или домување за стари); 4. архитектура за деца (детска градинка / јасли)

Литература:  

 

Задолжителна литература: 

Rutes, Walter A. , Richard H. Penner, Lawrence Adams, Hotel Design, Planning and Development, Elsevier, Architectural Press, 2001. / 

Shittich, Christian (ed.) Housing for People of All Ages, flexibile, unrestricted, senior-frendly, Birkhauser, 2007 / 

Dudek, Mark, A design Manuel, Schools and Kindergartens, Birkhauser, 2007.

  

Дополнителна литература:  

Albrech, Donal and Elizabeth Johns, New Hotels for Global Nomads, Merrel, London, 2002. / Diller + Scofidio (ed.) Back to the Front: Tourisms of War, F.R.A.C. Basse-Normandie, 1994. /  Dorit Fromm, Collaborative comunities, Cohausing, Central Living and Other New Forms of Housing with Shared Facilites,  Van Nostrand Reinhold, New York, 1991. / INURA, Possible Urban Worlds, Urban Strategies at the End of 20th Century, Birkhauser, 1998. / Lefaivre, Liane and Alexander Tzonis, Aldo van Eyck, Humanist Rebel, Inbetweening in Postwar World, 010 Publishers, Rotterdam, 1999. / MVRDV, Costa Iberica, Upebeat of the Leisure City, Actar, 1998 / Oliver, Paul, Dwelings, The House across the World, Phaidon-Oxford, 1987. / Rapoport, Amos, Housa Form and Culture, Prentice-Hall, Inc. Englewood Clift, N.J., 1969. /  

Оценување: Редовна посета на наставата и успешна изработка и презентација на семинарските работи во текот на еден семестер. Редовност и активност во наставата - 20 бода; 7 семестар: семинарска работа 1=40 бода; семинарска работа 2=40 бода; 8 семестар: семинарска работа 1=40 бода; семинарска работа 2=40 бода;

 

Предметен наставник: Проф. д-р Минас Бакалчев

Учесници во наставата:  Проф. д-р Минас Бакалчев, Проф. д-р Зорица Блажевска, Асист. м-р Саша Тасиќ

 

2012/2013 >>>

2012, 7 семестар: СЕМИНАРСКА ЗАДАЧА / РЕЗУЛТАТИ

2013, 8 семестар: СЕМИНАРСКА ЗАДАЧА / РЕЗУЛТАТИ

ГЕНЕРАЦИЈА 2012/2013: РЕЗУЛТАТИ

  
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk