а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

Предмет: Архитектонско СТУДИО 61

Kабинет за проектирање станбени згради и објекти за колективно домување

Вид на предмет: задолжителен

Студиска година: III (трета)

Семестар: VI (шести)

Услов: (согласно Правилата за студирање и студиска програма)

Тема:  НИСКА СТАНБЕНА СТРУКТУРА

Литература: 

J. SALZAR, M GAUSA, SINGLE FAMILY HOUSING,THE PRIVATE DOMAIN,
Birkhauser, ACTAR, Basel, Boston, Berlin, Barcelona, 1997;

In Detail: Single Family Houses: Concepts, Planing, Construction, Christian Schitfich, Birkhauser, 2000;

Floor Plan Manuel - Housing, Birkhauser, Publishers for Architecture, Basel, 2004

Self Sufficient Housing, 1-st Advanced Architecture Contest, Institute for Advanced Architecture of Catalonia + Actar, Barcelona, 2007

Susanne Tamborini, a collection of 25 projects, Taschen GmbH, Evergreen 2005 The House book, Phadion, 2004

Alexander C., Ishihawa S. And silverstien m.,”pattern language”. Oxford University press, New York, 1977

Meiss P., “Elements of Architecture”,  From form to place,  E&Fn Spon, London, 1990

Norberg-Shulc C., “Stanovanje - staniste, urbani prostor, kuca”, GK, Beograd, 1991

Оценување:  Редовна посета на наставата 10 поени + проект 90 поени = максимално освоени поени 100 

Предметен наставник:  Проф. д-р ЗОРИЦА БЛАЖЕВСКА

Учесници во наставата:  

Проф. д-р ЗОРИЦА БЛАЖЕВСКА, 

Проф. д-р МИНАС БАКАЛЧЕВ, Асист. м-р САША ТАСИЌ

 

2013 (семестрална задача / ....................)
 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk