а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

Декан:

 Проф. д-р Минас Бакалчев

тел. 389 2 3164 974,
тел./факс 389 2 3116 367
тел. 389 2 3116 328/145
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Продекани :
Доц. д-р Радевски Александар, продекан за наставнo научни и студентски прашања
тел. 389 2 3164 974,
тел./факс 389 2 3116 367
тел. 389 2 3116 328/123
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Проф. д-р Владимир Арсовски, продекан за финансии
тел. 389 2 3164 974,
тел./факс 389 2 3116 367
тел. 389 2 3116 328/143
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Секретар:
Лилјана Христова-Јаневска
тел./факс 389 2 3116 367
тел. 389 2 3116 328/160
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
интро
деканат
институти
документи
вработени
афмапа
огласи
известувања
соопштенија
самоевалуација

 

 afznakk

  

WorldClientAntares

     webadmin

   inkow obuka

         iknow


            engzname

почетна
пребарувај
ukim.edu.mk