а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

Предмет: Урбанистичко Обликување 2

Вид на предмет: Задолжителен

Код: 5. 3. 9

Студиска година: петта

Семестар: 9

Број на ЕКТС кредити: 4

Контакт часови: 56

Литература:

 
Нан Елиен, Посмодерни урбанизам,Орион арт, 2002
Kevin Lynch, The image of the sity, TheMIT press 1960
Cliff Moughtin, URBAN DESIGN - Method and Techniques, Architectural Press, 1999
Cliff Moughtin, URBAN DESIGN - Street and Square, Architectural Press, 1992
Cliff Moughtin, URBAN DESIGN - Ornament and decoration, Architectural Press, 1995 
Cliff Moughtin, URBAN DESIGN - Green Dimensions, Architectural Press, 1996

Оценување:

Предметен наставник:

Асистент:

download: podloga1, podloga2, plan.dwg


 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk