а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Студиска Програма PDF Print E-mail

СТУДИСКА ПРОГРАМА

на интегрираните петгодишни студии (единствени студии од прв и втор циклус) по архитектура

 

ПРВА ГОДИНА

код      предмет                                                          1. семестар                            2. семестар          

                                                                                    час/саат/кредит                        час/саат/кредит

1.1.1    Архитектонско студио I                             6 (0+6) /10/    8                                              

1.2.2    Архитектонско студио II                                                                            6 (0+6) /10/  8            

1.3.12  Архитектонско проектирање I+                4 (2+2) / 5 /   4                       4 (2+2) / 5 /  4            

1.4.12  Архитектонски конструкции I *                4 (2+2) / 5 /   4                        4 (2+2) / 5 /  4            

1.5.1    Принципи на статиката *                           3 (2+1) / 4 /   3                                               

1.6.2    Јакост на материјалите *                                                                          3 (2+1) / 4 /  2

1.7.12  Ликовно изразување                                 2 (0+2) / 2 /   1                       2 (0+2) / 2 /  1            

1.8.1    Геоинформациски системи                      2 (1+1) / 3 /   2                                               

1.9.2    Вовед во (CAD/CAAD)                                                                               2 (1+1) / 3 /  2

1.10.12Нацртна геометрија                                    4 (2+2) / 5 /   4                        4 (2+2) / 5 /  4            

1.11.12Математика                                                  3 (2+1) / 4 /   3                        3 (2+1) / 4 /  3            

1.12.1. Изборен                                                         2 (0+2) /  2 /  1                       

1.12.2 Изборен                                                                                                         2 (0+2) / 2 /  1                                                                        

Вкупно                                                                     30(11+19) /40/ 30                  30(11+19) /40/ 30                       

ЗАБЕЛЕШКА:

Со час е означен еден наставен час од 45 мин (првата колона го претставува бројот на контакт часови во неделата, а втората колона го прикажува ориентациониот број на предавања и вежби во неделата); саатот означува 60 минути (втората колона го прикажува вкупниот број на саати во неделата за совладување на наставните содржини); а кредитот означува ЕКТС кредити (третата колона го означува бројот на кредити по одделни предмети).

* Во предметите обележани со * 10% од вкупниот фонд на часови по предметот се поврзани со задачата која се работи во Архитектонското студио.

+ Предметот третира материја од областа на елементите на проектирањето

За предметите обележани како изборни не се полагаат испити, но е задолжителна посетата и исполнувањето на предвидените обврски во семестарот.

 

 


ВТОРА ГОДИНА

код      предмет                                                          3. семестар                      4. семестар                

                                                                                    час/саат/кредит                    час/саат/кредит

2.1.3    Архитектонско студио III                           6(0+6) /10 /  8                                    

2.2.3    Архитектонско студио IV                                                                         6(0+6) /10 /  8            

2.3.34  Архитектонско проектирање II+               2(2+0) / 4 /  3                          2(2+0) / 4 /  3             

2.4.34  Архитектонски конструкции II*                4(2+2) / 5 /  4                          4(2+2) / 5 /  4             

2.5.3    Теорија на конструкции*                           3(2+1) / 4 /  3                                                 

2.6.4    Дрвени конструкции*                                                                                             3(2+1) / 4 /  3             

2.7.3    Урбанистичко планирање I *                    4(2+2) / 5 /  4                          4(2+2) / 5 /  4             

2.8.3    Историја на архитектурата и

уметноста I                                                   2(2+0) / 3 /  2                                                 

2.9.4    Историја на архитектурата и

уметноста II                                                                                                  2(2+0) / 3 /  2             

2.10.34  Пластично обликување                            3(0+3) / 3 /  2                          3(0+3) / 3 /  2             

2.11.3     Компјутерски помогнато

проектирање (CAD/CAAD)*                      3(1+2) / 4 /  3                                     

2.12.4    3D моделирање *                                                                                        3(1+2) / 4 /  3

2.13.3  Изборен                                                         2(0+2) / 2 /  1                         

2.14.4  Изборен                                                                                                         2(0+2) / 2 /  1             

2.15.4     Изборен (Практика 1)                                                                                                      2

 

Вкупно                                                    29(11+18)/40/ 30                 29(11+18)/40/ 30+2

ЗАБЕЛЕШКА:

Со час е означен еден наставен час од 45 мин (првата колона го претставува бројот на контакт часови во неделата, а втората колона го прикажува ориентациониот број на предавања и вежби во неделата); саатот означува 60 минути (втората колона го прикажува вкупниот број на саати во неделата за совладување на наставните содржини); а кредитот означува ЕКТС кредити (третата колона го означува бројот на кредити по одделни предмети).

* Во предметите обележани со * 10% од вкупниот фонд на часови по предметот се поврзани со задачата која се работи во Архитектонското студио.

+ Предметот третира материја од областа на основите на проектирањето

За предметите обележани како изборни не се полагаат испити, но е задолжителна посетата и исполнувањето на предвидените обврски во семестарот.

              Изборниот предмет Практика 1 пртетставува прв дел од едномесечната практика

во текот на студиите. Практиката 1 се реализира во проектанско биро во траење од две седмици во летниот семестар, во периодот по завршувањето на јунската испитна сесија. Студентите избираат во која од понудените проектански организации ќе ја изведат практиката


ТРЕТА ГОДИНА

код      предмет                                                          5. семестар                6. семестар        

                                                                                    час/саат/кредит            час/саат/кредит

3.1.5    Архитектонско студио V**                        6(0+6) /10 / 8             

3.2.6    Архитектонско студио VI**                                                           6(0+6) /10 /  8

3.3.56  Архитектонско проектирање III+              2(2+0) / 3 /  2              2(2+0) /  3 /  2            

3.4.56  Архитектонско проектирање IV++            2(2+0) / 3 /  2              2(2+0) /  3 /  2            

3.5.56   Архитектонски конструкции III*               3(1+2) / 4 /  3              3(1+2) /  4 /  3            

3.6.5    Архитектонска физика*                             3(2+1) / 4 /  3                                                 

3.7.6    Инсталации во архитектурата*                                                    3(2+1) /  4 /  3            

3.8.56 Урбанистичко планирање II*                    4(2+2) / 5 /  4               4(2+2) /  5 /  4

3.9.5    Историја на архитектурата и

уметноста III                                                 2(2+0) / 3 / 2                                                  

3.10.6  Историја на архитектурата и

уметноста IV                                                                                     2(2+0) / 3 /  2             

3.11.56  Менаџмент и организација на

инвестициската изградба                         3(2+1) / 4 /  3               3(2+1) / 4 /  3             

3.12.5    Челични конструкции*                             3(2+1) / 3 /  2                                      

3.13.6    Бетонски и армиранобетонски

конструкции*                                                                                   3(2+1) / 3 /  2             

3.14.5    Изборен предмет                                        2(1+1) / 2 / 1                                      

3.15.6     Изборен предмет                                                                                                          2(1+1) / 2 /  1

3.16.6     Изборен предмет ( Практика 2)                                                                            2

 

Вкупно                                                     30(16+14)/40/ 30    30(16+14)/40/ 30+2

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕШКА:

Со час е означен еден наставен час од 45 мин (првата колона го претставува бројот на контакт часови во неделата, а втората колона го прикажува ориентациониот број на предавања и вежби во неделата); саатот означува 60 минути (втората колона го прикажува вкупниот број на саати во неделата за совладување на наставните содржини); а кредитот означува ЕКТС кредити (третата колона го означува бројот на кредити по одделни предмети).

* Во предметите обележани со * 10% од вкупниот фонд на часови по предметот се поврзани со задачите кои се работат во Архитектонските студија.

** Во студиото, во обата семестра, едната половина од студентите во генерацијата работи проект од станбени згради, а другата половина проект од општествени згради.

+ Предметот третира материја од областа на проектирањето на станбени згради

++ Предметот третира материја од областа на проектирањето на општествени згради

Од изборните предмети не се полагаат испити, но е задолжителна посетата и исполнувањето на предвидените обврски во  семестарот.

Практиката се остварува на градилиште во траење од две седмици во летниот семестар, во периодот по завршувањето на јунската испитна сесија, и претставува втор дел од практиката планирана во текот студиите. Студентите избираат во која од понудените организации ќе ја изведат наставата.

 


ЧЕТВРТА ГОДИНА

код      предмет                                                          7. семестар                      8. семестар        

                                                                                    час/саат/кредит                   час/саат/кредит

4.1.7    Студио (изборен од 1 до 4)                      8(0+8) /10 /  9

4.2.8    Студио (изборен од 1 до 4)                                                                 8(0+8) /10 / 9

4.3.78  Архитектонска композиција                     2(2+0) / 3 /  2                                     

4.3.78  Архитектонско проектирање V+              2(2+0) / 2 /  2                   1(1+0) /  2 / 1                   

4.4.78  Архитектонско проектирање VI++            1(1+0) / 2 /  1                    2(2+0) /  2 / 2

4.5.78  Архитектонско проектирање VII+++         1(1+0) / 2 /  1                    2(2+0) /  2 / 2

4.6.78 Урбанистичко обликување I                     4(2+2) / 5 /  4                    4(2+2) /  5 / 4                   

4.7.78  Внатрешна архитектура I                          4(2+2) / 5 /  4                    4(2+2) /  5 / 4                   

4.8.78   Архитектурата и уметноста во

Македонија                                                   2(2+0) / 3 /  2                    2(2+0) /  3 / 2                   

4.9.7    Теорија на архитектурата                          2(2+0) / 3 /  2             

4.10.7  Документирање и истражување

на градителското наследство                 2(1+1) / 3 /  2             

4.11.8  Конзервација и реставрација на

градителското наследство                                                                3(2+1) /  4 /  3

4.12.7  Економија и управување со

инвестициски проекти                                                                        2(2+0) /  3 /  2       

4.14.7  Изборен предмет                                       1(1+0) /  2 /  1                         

4.15.8  Изборен предмет                                                                                 1(1+0) /  2 /  1                   

 

Вкупно                                                      29(15+14)/40/ 30             28(14+14)/38/ 30                   

ЗАБЕЛЕШКА:

Со час е означен еден наставен час од 45 мин (првата колона го претставува бројот на контакт часови во неделата, а втората колона го прикажува ориентациониот број на предавања и вежби во неделата); саатот означува 60 минути (втората колона го прикажува вкупниот број на саати во неделата за совладување на наставните содржини); а кредитот означува ЕКТС кредити (третата колона го означува бројот на кредити по одделни предмети).

* Во студиото, во обата семестра, генерацијата се дели на четири групи од кои три работат во архитектонско студио (едната група работи проект од колективно домување, другата работи проект од општествени згради, третата работи проект од индустриски/стопански згради), а четвртата група работи во урбанистичко студио.

+ Предметот третира материја од областа на проектирањето на индустриски/стопански згради

++ Предметот третира материја од областа на проектирањето на општествени згради

+++ Предметот третира материја од областа на проектирањето на згради за колективно домување

Изборна програма

Во седмиот и осмиот семестар студентите вршат избор на студиото во кое ќе работат. Изборот се потврдува од страна на наставникот. Во овие два семестра студентите мора да работат на тематски различни проекти

Студентите избираат и изборни предмети од листата на предмети кои можат да се бираат во соодветниот семестар. Наставата по изборен предмет се изведува доколку се пријават најмалку 20 студенти.

ПЕТТА ГОДИНА

код      предмет                                                                      9. семестар                10. семестар      

                                                                                                час/саат/кредит            час/саат/кредит

5.1.9    Интегративно студио (изборен)                           8(0+8) /15 / 12                                   

5.2.9    Архитектонска работилница*(изборен)             2(0+2) / 3 /    2                                                           

5.3.9    Урбанистичко обликување II                               4(2+2) / 5 /    4                                                           

5.4.9    Внатрешна архитектура II                                     4(2+2) / 5 /    4

5.5.9    Ревитализација на градителското

наследство                                                               4(2+2) / 5 /    4           

5.6.9    Урбанистичка и градежна

легислатива                                                             2(2+0) / 3 /    2                                   

5.7.9       Изборен предмет                                                    1(1+0) / 2 /    1

5.8.9       Изборен предмет                                                    1(1+0) / 2 /    1                                                           

5.9.10    Изборен предмет                                                                                       1(1+0) / 2 /     1          

5.10.10  Изборен предмет                                                                                       1(1+0) / 2 /     1                      

5.11.10  Изборен – проект                                                                                        20(0+20)/24/ 20         

5.12.10  Изборен – теоретски дел                                                                          2(0+2) / 10/    8          

 

Вкупно                                                                  26(10+16)/40/ 30            24(2+22)/38/ 30          

ЗАБЕЛЕШКА:

 

Со час е означен еден наставен час од 45 мин (првата колона го претставува бројот на контакт часови во неделата, а втората колона го прикажува ориентациониот број на предавања и вежби во неделата); саатот означува 60 минути (втората колона го прикажува вкупниот број на саати во неделата за совладување на наставните содржини); а кредитот означува ЕКТС кредити (третата колона го означува бројот на кредити по одделни предмети).

* Работилницата се изведува во текот на седмицата пред почетокот на семестарот, студентите интензивно работат на конкретен проект, по правило во соработка со локална самоуправа/заедница. Проектот се завршува во текот на оваа седмица во предвидениот фонд од 30 часа.

Изборна програма

Во деветтиот семестар во интегративното студио се нудат повеќе тематски различни проекти од кои студентите вршат избор кој се потврдува од страна на наставникот.

Студентите избираат и изборни предмети од листата на предмети кои можат да се бираат во соодветниот семестар. Наставата по изборен предмет се изведува доколку се пријават најмалку 30 студенти.

Завршен испит

Во десеттиот семестар студентите изработуваат теза која се состои од два дела: изработка на проект и на текстуален дел во кој се обработуваат теоретските аспекти на избраната тема. По изработката на тезата студентот го полага завршниот испит, односно ја брани тезата пред комисија. Завршниот испит се полага во два дела. Студентот мора да го положи/одбрани теоретскиот дел од тезата за да се стекне со право да го брани проектот. Изборот на темите како и процедурата на изработка и одбрана на тезата посебно се уредуваат со Правилник.


            ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Изборните предмети се делат на предмети кои се слушаат во зимскиот и предмети кои се слушаат во летниот семестар, за што одлучува Наставно-научниот совет на почетокот на секоја учебна година.

Изборните предмети студентите ги декларираат по свој избор пред започнувањето на семестарот. Активирањето на предметите зависи од искажаниот интерес, односно од неопходниот минимален број студенти за одржување на настава, односно најмалку 20 студенти.

Изборните предмети се групирани во групи кои кореспондираат со главните наставни линии во студиската програма.

Студентите можат да изберат и предмети кои се на листата на (изборни) предмети од други факултети на Универзитетот по претходен договор помеѓу факултетите за условите под кои би се изведувала наставата по овие предмети.

А. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД  I - VI  СЕМЕСТАР

           1.    Моделарство

           2.    Фотографија

           3.    Видео и мултимедијално претставување

           4.    Странски јазик

           5.    Естетика

           6.    Практика 1

           7.    Практика 2

           8.    Летна школа за архитектура

Б. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД  VII - X  СЕМЕСТАР    

1.    Теорија на проектирање

2.    Архитектоснка композиција

3.    Селектирани теми од производни објекти

4.    Селектирани теми од стопански објекти

5.    Селектирани теми од јавни објекти

6.    Селективни теми од објекти за колективно домување

7.    Архитектонска критика

8.    Ликовната уметност на новото време

9.    Индустриски дизајн

10.  Графички дизајн

11.  Дизајн на мебел

12.  Одржлив урбан развој

13.  Планирање на градскиот сообраќај

14.  Обликување на пејзажот

15.  Просторно планирање

16.  Интегрирана заштита на градителско наследство

17.  Архитектура и животна средина

18.  Енергетски ефикасна архитектура

19.  Соларна архитектура

20.  Ликовно изразување 2

21.  Пластично обликување 2

22.  Компјутерски помогнато архитектонско проектирање/CAAD 2

23.  3Д моделирање 2

24.  Перспектива

25.  Летна школа за архитектура

В. ИЗБОРНИ СТУДИЈА

 

1.    Студио VII (1,2,3 или 4)

2.    Студио VIII (1,2,3 или 4)

3.    Интегративно студио ( IX  сем.)

Г.         Архитектонска работилница

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk