а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Интегрално студио, izborni predmeti: PROSTORNO PLANIRANJE I SOLARNA ARHITEKTURA PDF Print E-mail

Предмет

Интегративно студио 

Код

КОД 5.1.9


Студиска година

5

Семестар

9

Број на ЕЦТС кредити

12

Вкупен број на контакт часови

(неделниот број на часови се множи со 14 недели во семестарот)112

Вид на предметот

задолжителен


Предуслови

8 сем заверен

Цели

Разгорување на професионалниот жар со проект кој е со интернационална валидност според ИСО стандардите

Содржина

 

Деветиот семестер им пружа на студентите системски организирани знаења акумилиран низ 8 претходни семестра и се синтетизира во одлуки кои се покажуваат во дух на местото” гениус лоци -.


Методи на наставата


 1. Презентирање на искуствата од минатите проекти во доменот на предложениот проект кој ќе биде во тек.
 2. Информирање на студените за проектот
 3. Когносцирање на просторот за проектирање-предложениот проект,посета на локацијата, снимање, инвентаризација и цртање,сликање во слободна техника слики опд неа.
 4. Комплетна урбанистчка анализа на локацијата -  архитектонски топоним и скенирање на постојната инфрастуктура.
 5. Истражување на специфични каракатеристики  израз на  местото  идентитет на просторот.
 6. Разработка според проектанскиот програм предлог решение со работна макета.
 7. Консултации и разговор за проектот со сите учесници / наставници и студенти/ во наставниот програм.
 8. Кристализација на добиените вредности во одлука за дизајн-стил на проектот од консултациите  јавно презентирани.
 9. Дефинирање на синтезно решение во рамките на тимот /1 до 3 студенти-по нивни избор/

10.  Изготвување на макета за бараниот проект, комбинирано со катер и мануелно.

11.  Презентација со POWER POINT на комплетната визија за авторскиот проект

12.  Цртање на потребната проектна документација со Архикад и  анимација на проектот со  екстериерни и интериерни камериОрганизација на наставата

АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ИНДУКТИВНА И ДЕДУКТИВНА ПРИМЕНА НА ПРОЕКТНИОТ ПРОЦЕС

Образовни излези

–       студентите се стекнуваат со професионални методи за презентирање на проект пред корисници и инвеститори, низ професионални медиа- веб страни и портофолио на рефентен проект .

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН АЛАТ :Идеја-стил во арцхитектура спрема ДУХОТ НА МЕСТОТО, Цртеж-стил и Макета стил во архитектонското и урбанистичкото проектирање

Доменот на архитектонско творештво: нови видици во тајните на  архитектонското и урбанистичкото проектирање.


Наследство во урбаниот облик на местата во Македонија.

Урбана естетика во стуктуралниот концепт на место.

Разоткривање на духот на местото во композицијата на урбани форми.

Идентитет на елементите во урбанистичкиот проект.

Трансформација на урбан простор со значење на негова реконструкција.

Тотална реконструкција на урбан простор. Парцијана реконструкција. Реконструкција со ревитализација. Конзервација. Реконверзија. Мобилна реконструкција.  Пунктирачка реконструкција. Пост-модерна реминисценција.

Композиција на урбан простор како филхармониска оркестрација на архитектонските форми во урбани.

Визуелна перцепција на урбана композиција; поглед, виста, нивојски планови, структурални степени на перцепцијата : силуета, план на маси, стил во архитекура.

Осовински план-систем. Симетрични планови. Асиметрични планови.   Централна структура на урбани форми. Линеарна структура. Разграната структура. Растресена структура. Интерференции од сите структури во дуален  и мулти релации. Радијално-центрична структура. Линерана структура. Ортогонална мрежа. Разграната структура. Геометриска структура. Инвентивна структура.

Хармонија на архитектонска и урбана композиција.

Сите теми се аргументирани со проектите од авторот и неговите соработници во тимовите со кои работел.
Критериуми за проектирање и вреднување на проектот кои се поставени пред студентите се:

 • Инвентивна, истражувачка и креативна  дизајнерска концепција во архитектонски стил по избор / ќе биде презентиран Трансмодерниот стил во проектирањето како сегмент на пост-модерната архитектура.
 • Развивање на способностите на просторот  локацијата за ГЕНИУС ЛОЦИ во интегрирана функционална целина,
 • Успешна фузија и компатабилност на идеата во просторот – локацијата која се проектира,
 • Одговорна урбана и архитектонска концепција кон потребите на корисниците на просторот, климатски резон кон енергијата на локацијата- соларна архитектура, интерална асеизмичка структура на објектите, културните аспирации и влијанија врз животот на пошироката средина на корисниците, стилистичка  трансмодерна или друга по избор  концепција на интериерот на објектите,
 • Кохеретност на на урбаниот и архитектонскиот јазик во просторот кој се проекира,
 • смисол, инвенција и талент кон синтезни солуции за соодветен простор од тимот студенти кон поставената проектанска задача.


Литература и учебни помагала

 1. http://NASTAVDREAMTEAM.multiply.com
 2. http:// /SUNDESIGNdoo.multiply.com
 3. http://SUNDESIGN1.multiply.com
 4. TECHINSHE UNIVERSITAT BERLIN –INSTITUTE FUR AUSBAU UND INNENRAUPLANNUNG
 5. Извори на годишните расписи за интенационални конкурси за студенти по архитектура во завршната година www.acsa-arh.org
 6. Камило Зите : “Уметничко обликување на градовите” Табернакул, Скопје 2006

7. Paul Spreyregen : “ The architecture of  towns and cities “ Mc Graw Hill  Book Co., New York, 1965,1970,1990

8. Peter Cook  : “New Spirit in Architecure”, Rizzoli, New York

9. www.archrecord.com

 1. Nacionalni center za umetnost in kulturo Georges Pompidou, Paris, Razstava v Ljubljani :Arhitect Joze Plechik”, 1986
 2. Видео и слајд презентации - power point,  во работни посети на локациите низ светот, од наставниците вклучени во интегра студиото/ студентите ги  добиваат на usb од презентацијата/ 1970  2008.
 3. International Design Year Book by Abdree Putman, 1992,1996,2000.
 4. Зборници на Архитектонски факултет, 1984,1985,1986, Библиотека Архитектонски факултет,Скопје
 5. Виктор Пајвански : Архитектонски и  урбанистички структури со соларна алтернатива”  докторска дисертација, библиотека Архитектонски факултет, Скопје.
 6. Institute of Urban and Regional Development –University of California- Berkely, Donald Appleyard “Understanding professional madia.”,1978,  Berkely
 7. Zaha hadid :The future of architecture – www.gugenheim museum.org
 8. www.dupont.com
 9. www.sweets.com
 10. www.charles moore.com
 11. www.University of Louvain La neuve.com
 12. www. American University of United Arab Emirates.com
 13. www.Universiy of New Castle upon Tyne.com
 14. www.ETH ZURICH.com

24.. www.iesve.com /intergrated environmental solutions/Обврски на студентите

Студентите се должни редовно и активно да го посетуваат студиото,  успешно да ги изработат,  презентираат и одбранат пред тимот наставници предвидените задачи во семестарот


Проверка на знаењата

 • редовност и активност во наставата- макс 10 бодови
 • презентација и одбрана на работна верзија на идејното решение на проектот  30 бодови
 • презентацја и одбрана на финално решение  на проектот  60 бодови


Предметни наставници

ПРОФЕСОРИ КОИ ГИ ИЗБРАЛЕ СТУДЕНИТЕ ОД 9 СЕМ

Учесници во наставата

АСИСТЕНТИ КОИ ГИ ИЗБРАЛЕ СТУДЕНТИТЕ ОД 9 СЕМ

 

 

Предмет

СОЛАРНА АРХИТЕКТУРА 

Код

КОД 5.9.10


Студиска година

5

Семестар

9

Број на ЕЦТС кредити

1 (1+0) 2/1 

Вкупен број на контакт часови

(неделниот број на часови се множи со 14 недели во семестарот) 28

Вид на предметот

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ


Предуслови

8 сем заверен

Цели

Разгорување на професионалниот жар со проект кој е со интернационална валидност според ИСО стандардите ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ СОЛАРНА АРХИТЕКТУРА

Содржина

Архитектонски и урбанистички структури на соларна алтернативе и можности за плуралистичен пристап.

Поединечна анализа на елементите од архитектонските структури за апликација на сончевата енергија

Целосно дејство на структурите кои применуваат соларна алтернативе

Самосвесно проектирање на архитектонскте структури за примена на соларната енергија

Семантичност на соларната архитекура

Методи на наставата


 1. Презентирање на искуствата од минатите проекти во доменот на предложениот проект кој ќе биде во тек.
 2. Информирање на студените за проектот
 3. Когносцирање на просторот за проектирање-предложениот проект,посета на локацијата, снимање, инвентаризација и цртање,сликање во слободна техника слики од неа.
 4. Комплетна урбанистчка анализа и микроклиматска студија за   архитектонски топоним и скенирање на постојната инфрастуктура.
 5. Истражување на специфични каракатеристики – израз на  местото – идентитет на просторот.
 6. Разработка според проектанскиот програм – предлог решение со работна макета.
 7. Консултации и разговор за проектот со сите учесници / наставници и студенти/ во наставниот програм.
 8. Кристализација на добиените вредности во одлука за дизајн-стил на проектот од консултациите – јавно презентирани.
 9. Дефинирање на синтезно решение во рамките на тимот /1 до 3 студенти-по нивни избор/
 10. Изготвување на макета за бараниот проект, комбинирано со катер и мануелно.
 11. Презентација со power  point на комплетната визија за авторскиот проект
 12. Цртање на потребната проектна документација со Архикад и  анимација на проектот со  екстериерни и интериерни камериОрганизација на наставата

АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ИНДУКТИВНА И ДЕДУКТИВНА ПРИМЕНА НА ПРОЕКТНИОТ ПРОЦЕС

Образовни излези

–        студентите се стекнуваат со професионални методи за презентирање на проект пред корисници и инвеститори, низ професионални медиа- веб страни и портофолио на рефентен проект .

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН АЛАТ :Идеја-стил во арцхитектура спрема ДУХОТ НА МЕСТОТО, Цртеж-стил и Макета –стил во архитектонското и урбанистичкото проектирање

Доменот на архитектонско творештво: нови видици во тајните на  архитектонското и урбанистичкото проектирање.


Сите теми се аргументирани со проектите од авторот и неговите соработници во тимовите со кои работел.

Критериуми за проектирање и вреднување на проектот кои се поставени пред студентите се:

 • Инвентивна, истражувачка и креативна – дизајнерска концепција во архитектонски стил по избор / ќе биде презентиран Трансмодерниот стил во проектирањето – како сегмент на пост-модерната архитектура.
 • Развивање на способностите на просторот – локацијата за ГЕНИУС ЛОЦИ во интегрирана функционална целина,
 • Успешна фузија и компатабилност на идеата во просторот – локацијата која се проектира,
 • Одговорна урбана и архитектонска концепција кон потребите на корисниците на просторот, климатски резон кон енергијата на локацијата- соларна архитектура, интерална асеизмичка структура на објектите, културните аспирации и влијанија врз животот на пошироката средина на корисниците, стилистичка – трансмодерна или друга по избор  концепција на интериерот на објектите,
 • Кохеретност на на урбаниот и архитектонскиот јазик во просторот кој се проекира,
 • смисол, инвенција и талент кон синтезни солуции за соодветен простор од тимот студенти кон поставената проектанска задача.


Литература и учебни помагала

Литературата е интернет страници, книги, каталози во зависност од проектот кој се работи КАКО КАТЕГОРИЗИРАНИ ИНФО ИЗВОРИ: ЛИТЕРАТУРА/КНИГИ/, СТАТЕЛИТСКИ КОНТАКТИ,  ИНТЕРНЕТ СТРАНИ И КОНГРЕСИ,КОНФЕРЕНЦИИ КОИ СЕ ВО ТЕК.


Обврски на студентите

Студентите се должни редовно и активно да го посетуваат студиото,  успешно да ги изработат,  презентираат и одбранат пред  наставникот предвидените задачи во семестарот


Проверка на знаењата

 • редовност и активност во наставата- макс 10 бодови
 • презентација и одбрана на работна верзија на идејното решение на проектот – 30 бодови
 • презентацја и одбрана на  ИДЕЕН ПРОЕКТ   – 60 бодови


Предметен наставник

Доц. Виктор Пајвански 


 

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk