а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
Архитектонско студио VI/2 PDF Print E-mail
Article Index
Архитектонско студио VI/2
Материјали
All Pages

Вид на предмет: задолжителен

Студиска година: III (трета)

Семестар: VI (шести)

Услов:СТУДИО V

Цел:
Стекнување на знаења за специфичните аспекти, проектантски методи и алатки и нивна примена при проектирање на објекти од областа на културатa

Организација на наставата:
Наставата е организирана во два блока и осум термини во студиската недела

Оценување:
Редовна посета на наставата и завршување на задачите според зададениот план на работа. За позитивна оценка на проектот, студентот треба да освои мин.60 бода.

Задолжителна литература за VI семестар:

  1. Building Type Basics for Museums, Artur Rozenblatt, John Wiley & Sons Inc., NY, 2001
  2. Museum Buildings – a Design Manual, Paul von Naredi-Rainer, John Wiley & Sons Inc., NY, 2004
  3. Building Type Basics for Performing Arts Facilities, Hugh Hardy and Stephen A. Kliment, Wiley, 2006
  4. Performing Architecture: Opera Houses, Theaters and Concert Halls for the Twenty-First Century, Michael Hammond, Merrell, 2006
  5. Movie Theater Architecture: a Bibliography, Donald H. Dual, 1981
  6. Building Libraries for the 21-st Century: the Shape of Information, Terry Webb, Mc Farland&Company, 2004

Дополнителна литература за VI семестар:

  1. Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions (Museum Meanings), S. Macleod, Routledge, NY, 2005
  2. Architecture, Actor and Audience (Theater Concepts), Iain Mackintosh, Routledge, 1993
  3. Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics and Architecture, Leo Beranek, Springer, 2003
  4. Libraries Designed for Users, A 21-st Century Guide, Nolan Lushington, Neal-Schuman Publishers, 2002
.

Предметен наставник:
проф. д-р Анета Христова Поповска

Соработници:
Доц.д-р Михајло Зиноски
П.асс.м-р Мери Батакоја
 


 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk