а р х и т е к т о н с к и _ф а к у л т е т _с к о п ј е
 
организација
 
студии
 
активности
 
истражување
 
PDF Print E-mail

Предмет:   Урбанистичко планирање 1                                                                       

Година: Семестар III и IV

Кредити/часови:  8 (4+4)

Услов:

Цел:

Предавања:

Вежби:

Организација на наставата:

Литература:

Задолжителна литература:

Белешки од предавања од проф.д-р Јасмина Сиљаноска

Читанка на избрани текстови за градот

Доплонителна литература:

Cullen, G. 1990, Gradski pejzaž, Gradjevinska knjiga

Bacon, N.E. 1995, Design of cities, Thames & Hudson

Kostoff, S. 1991, The city assembled, Thames & Hudson

Linč, K. 1974, Slika jednog grada, Gradjevinska Knjiga, Beograd

Mumford, L. 1988, Grad u historiji, Naprijed, Zagreb

Zite, C. 1967, Umjetničko oblikovanje gradova, gradjevinska knjiga, Beograd

Milić, B. 1990, Razvoj grada kroz stoljeća I., Školska knjiga, Zagreb

Milić, B. 1995, Razvoj grada kroz stoljeća II., Školska knjiga, Zagreb

Milić, B. 2000, Razvoj grada kroz stoljeća III., Školska knjiga, Zagreb

Оценување:

Предметен наставник: Проф. д-р Јасмина Сиљаноска

Асистент: 

Vezbi:

Вежба 1 насловна

 

 
 
студии
└── распореди
└── теми-дипломски
└── теми-магистерски
упис и студирање
студиска програма
студентски конкурси
постдипломски студии
студентска служба
анкети
библиотека
летна школа
почетна
пребарувај
ukim.edu.mk